چهارشنبه 22 می 2024 تهران 17:08

کلیدواژه: تفهیم اتهام فرهاد سلمانپور

تفهیم اتهام فرهاد سلمانپور ظهیر

به فرهاد سلمانپور ظهیر اتهامات «مساعدت در فراری دادن سعید ملک پور»، «اجتماع و تبانی علیه حکومت»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «انتشار اطلاعات و اوراق طبقه بندی شده» تفهیم شد و قرار بازداشت...