کلیدواژه: حمزه فراهتی

متاسفانه حمزه فراهتی هم از میانمان رفت

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران حمزه به رفیق دیرینه‌اش مهرداد پیوست در این دوران طولانی مهاجرت همواره شاهد از دست دادن...