دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 12:04

کلیدواژه: خودسوزی دختر عاشق فوتبال

بودن به از نبود شدن؟ از کجا معلوم!

  دختر آبی مرده است و ما را به یاد همه آنهایی می اندازد که حاضر شده اند و یا مجبور شده اند-نسل هاست- برای باورهایشان یا به قصد اعتراض به ناممکنی بمیرند. سال ها...