سه‌شنبه 28 می 2024 تهران 16:09

کلیدواژه: دادخواهان

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

به گزارش هماد (همراهان مردم ایران)، بیست نهاد صنفی مستقل در بیانه‌ای از منشور مطالبات حدقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی در ایران حمایت کردند. مردم شریف و آزاده‌ ایران! در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه...
یدی بلدی

شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» خواست همه دادخواهان

یدی بلدی: در تمام مبارزات سیاسی در سال‌های اخیر، طبقه کارگر، کانون‌های معلمان ، دانشجویان و دیگر کانون‌های صنفی و اقشار و حتی در اعتراصات به وضع وخیم معیشتی و گرانی یکی از اصلی‌ترین و...