کلیدواژه: دادخواهان

یدی بلدی

شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» خواست همه دادخواهان

یدی بلدی: در تمام مبارزات سیاسی در سال‌های اخیر، طبقه کارگر، کانون‌های معلمان ، دانشجویان و دیگر کانون‌های صنفی و اقشار و حتی در اعتراصات به وضع وخیم معیشتی و گرانی یکی از اصلی‌ترین و...