چهارشنبه 22 می 2024 تهران 17:46

کلیدواژه: رامین پوراندرجانی

گرامی‌داشت قربانیان بازداشتگاه کهریزک درگفتگو با حمید حجارها یکی از بازماندگان

یاد قربانیان فاجعه کهریزک در دهمین  سالى که از آن میگذرد در گفتگو با حمید حجارها یکى از بازماندگان این جنایت هولناک : حمید حجارها ساکن استرالیا (از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم)...