کلیدواژه: راهکارهای ایجاد تغییرات بنیادی در حاکمیت سیاسی ایران

راهکارهای ایجاد تغییرات بنیادی در حاکمیت سیاسی ایران – سیاوش عبقری

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به میزبانی «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، مهمان برنامه؛ «سیاوش عبقری»، فعال سیاسی، از راهکارهای ایجاد تغییرات بنیادی در حاکمیت سیاسی ایران سخن گفت. «سیاوش...