کلیدواژه: زنده دان

خاطراتِ خانه زندگان (قسمت اوّل) “ستمدیدگان گناهی ندارند. تقصیر از ستم است”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...