جمعه 24 می 2024 تهران 00:10

کلیدواژه: سیاست های  نئولیبرالیستی رژیم

سوالات جلسه با دکتر دانشور

جمهوری اسلامی همواره نشان داده است که فاقد برنامه ریزی مشخص برای مقابله با بحرانها است و از سیاست از این ستون به  آن ستون فرج است پیروی می‌کند علاوه بر آن بنظر...