کلیدواژه: شعر چهل ساله

دکلمه و شعر “چهل ساله …”

یکی از مخاطبین، شعری را با عنوان "چهل ساله" ارسال کرده اند که در بخش مطالب دریافتی منتشر شد. این دکلمه سروده خودشان است. چهل ساله، که مشت شان هوا شد نه از خلق عاقبت دردی...