کلیدواژه: شهرستان اهر

صدور ۱۰ ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه اهر برای ابراهیم نوری و اکبر جهانگیری

ابراهیم نوری و اکبر جهانگیری دو فعال ترک (آذری) ساکن شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از سوی قاضی نظری، ریاست شعبه ۱ کیفری دادگستری شهرستان اهر به ترتیب به تحمل ۶ و...