کلیدواژه: شورای شهر

آزادی مهدی حاجتی به صبح روز بعد موکول شد

آزادی مهدی حاجتی، یکی از اعضای شورای شهر شیراز، که به دلیل حمایت از شهروندان بهایی بازداشت شده بود، به روز بعد موکول شد. به گزارش گذار، آزادی مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که...