سه‌شنبه 28 می 2024 تهران 16:13

کلیدواژه: شور ای حقوق بشر سازمان ملل

گزارشی از فعالیت های اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل – حسن نائب هاشم

«رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، در سلسله گفتمان‌های فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور «حسن نایب هاشم»، پزشک، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، به گفتگو در رابطه با فعالیت...