کلیدواژه: محمود سخایی

سرگرد محمود سخایی آن «پرستو» که دشنه آجین شد

سرگرد محمود سخایی نویسنده کتاب «مصدق و رستاخیز ملت»، دوست خسرو روزبه، نفر اول مسابقات تیراندازی در کل کشور، رئیس شهربانی کرمان، محافظ دکتر مصدق و فرمانده گارد محافظین مجلس شورای ملی بود.  بعد از...