کلیدواژه: مشکلات معیشتی کارگران

حقوق کارگران و مشکلات معیشتی آنان در شرایط اقتصادی کنونی ایران – عمر مینایی فعال کارگری

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، «عمر مینایی» فعال کارگری، گفتگویی در رابطه با حقوق کارگران و مشکلات معیشتی آنان در شرایط اقتصادی کنونی ایران صحبت هایی ارائه کرد. این...