دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:00

کلیدواژه: مغالطه‌ها

دموکراسی‌خواهان و چالش‌ها، استبدادطلبان، خشونت و مغالطه‌ها

ما دموکراسی‌خواهان در همراهی با مبارزات مردم ایران برای گذار از بحران ناشی از استبداد ساختاری حاکمیت فاسد، بیانیه ۱۴ (استعفای خامنه‌ای)، تفنگت را زمین بگذار،و اعتراض سراسری به ورود رئیسی قاتل به آمریکا https://www.clubhouse.com/join/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/N0XUuKR1/m2E5WKO8?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=pZwsFybi_fkI6-TfwZPuig-360455