چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 21:51

کلیدواژه: کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران

رضا بدیعی: در جهان مبارزه برای بقا در حال انجام است _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «(ن.ج.ا.س.ت) هراسان از فروپاشی محتوم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۲۰ ژانویه ۲.۲۴، ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

یداله بلدی: رشد جریانات راست افراطی و نژاد پرست آلمان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «(ن.ج.ا.س.ت) هراسان از فروپاشی محتوم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۲۰ ژانویه ۲.۲۴، ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

بهمن بامداد : حمله موشکی سپاه و اخبار مربوط به کارزار جهانی نه به اعدام _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «(ن.ج.ا.س.ت) هراسان از فروپاشی محتوم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۲۰ ژانویه ۲.۲۴، ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

فرمیسک آذرامین: اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عامل خارجی در تداوم استبداد و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

سینا : اتفاقات داخلی آمریکا و خاورمیانه _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عامل خارجی در تداوم استبداد و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

یداله بلدی: اخبار و خودداری ارسال بنزین به بلوچستان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عامل خارجی در تداوم استبداد و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

رضا بدیعی: سو استفاده رژیم از جنگ حماس برای سرکوب ایرانیان_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

رضا بدیعی با موضوع « عامل خارجی در تداوم استبداد و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: آمریکا نیاز به تغییر در سیاست های خود دارد_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عامل خارجی در تداوم استبداد و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

بهمن بامداد : اخبار رویدادهای مهم نظامی و سیاسی جهان_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « عوامل داخلی تداوم استبداد حاکم و جنایاتش علیه مردم و بشریت» در روز شنبه ۱۳ ژانویه۲۰۲۴، ۲۴ دی ماه ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

فرمیسک آذرامین: صدور حکم ناعادلانه اعدام برای چهار زندانی کورد -کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « بحران ساختاری استبداد مذهبی حاکم ، چالش آزادی خواهان » در روز شنبه ۶ ژانویه۲۰۲۴، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

بهمن بامداد: لاپوشی بحران با بحرانی بزرگتر توسط جمهوری اسلامی -کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « بحران ساختاری استبداد مذهبی حاکم ، چالش آزادی خواهان » در روز شنبه ۶ ژانویه۲۰۲۴، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: مسئول مستقیم انفجار کرمان حاکمیت استبداد است-کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « بحران ساختاری استبداد مذهبی حاکم ، چالش آزادی خواهان » در روز شنبه ۶ ژانویه۲۰۲۴، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: جنایت در سالمرگ قاسم سلیمانی و بیانیه نرگس محمدی -کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « بحران ساختاری استبداد مذهبی حاکم ، چالش آزادی خواهان » در روز شنبه ۶ ژانویه۲۰۲۴، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی:ناکارامدی حکومتهای لیبرال دمکرات دررابطه باحکومتهای تروریستی -کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « ناکارآمدی لیبرال‌دموکراسی در رابطه با حکومت‌های تروریستی» در روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

یداله بلدی : اخبار — کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

یداله بلدی فعال سیاسی با موضوع « ناکارآمدی لیبرال‌دموکراسی در رابطه با حکومت‌های تروریستی» در روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

بهمن بامداد: اخبار لغو سفر رییسی به مجمع جهانی حقوق بشر_ کلاپ هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « ناکارآمدی لیبرال‌دموکراسی در رابطه با حکومت‌های تروریستی» در روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

سینا : آمریکا درگیر سه جریان بزرگ جهانی شده است _ کلاپ هاوس همراهام مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « ناکارآمدی لیبرال‌دموکراسی در رابطه با حکومت‌های تروریستی» در روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

فرمیسک آذرامین : اخبار زندانیان سیاسی_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع « ناکارآمدی لیبرال‌دموکراسی در رابطه با حکومت‌های تروریستی» در روز شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی...

رضا بدیعی : آمریکا با وتو کردن صلح پیشنهادی امارات ننگی جدید آفرید _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «اقدام فوری جامعه بشری برای خروج از بحران خشونت و فقر فزاینده»در روز شنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...

رضا بدیعی : جمهوری اسلامی و اسرائیل دو روی یک سکه علیه بشریت هستند_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «اقدام فوری جامعه بشری برای خروج از بحران خشونت و فقر فزاینده»در روز شنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان...