یکشنبه 26 می 2024 تهران 18:15

کلیدواژه: کمونیست

یدی بلدی

کشتار قارنا و قلاتان در شهریور ۵۸ زخمی ابدی بر پیکر کردستان

در ۲۸ مرداد ۵۸ ولی فقیه فتوای جهاد را علیه مردم کردستان صادر کرد، درپی صدور این فتوای جنایتکارانه  دست نشاندگان ولی فقیه  اوامر ولی نعمت خود را اجرا کردند تا میزان سر سپردگی خود به...