فرازهایی از شرکت رضا شهابی در کنگره اتحادیه ث.ژ.ت فرانسه، دیدارها و دست‌آوردهای این سفر!

یادداشت کارگری هفته از : امیر جواهری لنگرودی

یک هفته با مبارزات کارگران ایران! جمعه به جمعه، نو به نو!

کارل مارکس، مقررات عمومی انجمن بین المللی کارگران، ۱۸۶۴ می گوید : مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا نیاز به قهرمان ندارد همه قهرمان خودشان هستند که در مبارزه‌ رو در رو، آشکار و حاد طبقاتی خواهان نابودی مناسباتِ استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری و برقراری دیکتاتوریِ طبقاتیِ پرولتاریا می‌باشند، از این‌رو مبارزه‌ی طبقاتی در وهله‌ی نخست مبارزه‌ای جمعی و اجتماعی‌ست. و پرولتاریا با مسلح شدن به آگاهی طبقاتی از منظر متدولوژی مارکسی با آگاهی به جنگ بزرگ و تاریخی برای بنیاد نهادن جامعه‌ای نوین به مصاف چالش‌های سیاسی– طبقاتی خواهد رفت. «رهایی طبقات کارگر باید به دست خود طبقات کارگر انجام گیرد.»

هفته پشت سر گذاشته با سفر رضا شهابی چهره شناخته شده وازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و گوتنبرگ ؛ که توسط اتحادیه ث.ژ.ت فرانسه به بیست و دومین کنگره این اتحادیه در شهر دیژون فرانسه دعوت شده بود ، در آن کنگره شرکت نمود. فرازهای این سفر و دستآوردهای آن را تلاش دارم عینا از کانال تلگرامی سندیکا ، مستندا در این یادداشت انعکاس دهم .

باید یادآور گردم؛ ازشب آزادی رضا شهابی وبا اعلان سفراو به فرانسه ؛ موج حملات سایبری حکومت ایران و پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی در سطح خبرگزاری فارس و در تویتر از قماش همپالگی های این خبرگزاری دست به دست گشت که تا اینجای کار هم از جانب مسئولین “سندیکای شرکت واحد”(۱)، در تاریخ جمعه۲۰اردیبهشت ۱۳۹۸و “کمپین دفاع ازرضا شهابی “(۲) درتاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ در خور گرفت.

در رابطه با ترور شخصیت شهابی از سوی نادر فتوره چی و همکارانش که او را با لحن تحقیرآمیز خیارشورفروش نام بردند با انتقادات گسترده ای روبرو شد و چپ را به هم و به فعالین کارگری و تا حدودی به سندیکا نزدیک تر کرد. موضع گیری های شهابی در کنگره ث.ژ.ت وزن فعالین مستقل کارگری ایران را بالاتر برد و رژیم را رسواتر کرد.

مختصات این سفر جدا از سخنرانی سر راست و آگاهگرانه رضا شهابی از فضای اول ماه مه ورقم  دستگیر شده گان آن روز و فضای روز معلم و دستگیری آنان تا به این روز به وسیعترین شکل دست به دست گشت. رضا شهابی در متن سخنرانی اش  یاد آور شد :” ما کارگران با جنگ افروزی های دولت های سرمایه داری در جهان و مخصوصا در خاورمیانه مخالفیم. تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و… ندارد. ما کارگران به پشتیبانی هیچ یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداریم بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم…” . ایضا در گزارشی از شرکت رضا شهابی در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان فدراسیون متحده سندیکایی – اف.اس.او ، آمده است : ” … به شرح و خشونت ماموران انتظامی درروز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد. همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد. شهابی در ادامه از محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد…” این فراز و فرود حضور و بازگشت موفقیت آمیز رضا شهابی در بیست و دمین کنگره ث.ژ.ت و گزارش مجموعه دیدار ها دربازشناسی آنچه که دراین شماره مجله روزشمار کارگری آمده ، می تواند به عنوان یک سند ، در آرشیو این روند به جنبش سندیکایی ایران یاری رساند .

رضا شهابی در بازداشت!

رضاشهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وحسن سعیدی ازاعضای دیگرسندیکا در بند۲۰۹زندان اوین درانفرادی بسرمیبرند.
این دوعضوسندیکا به جرم شرکت درمراسم روزجهانی کارگر ودراعتراض به اوضاع اسفبارمعیشت کارگران درمقابل مجلس ۱۱اردیبهشت توسط عوامل امنیتی بازداشت شده اند.

توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی (فارس) علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران !
در توطئه جدید و البته نخ نما و در راستای تلاش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی فارس خبر هدفداری را منتشر کرده که به این وسیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیم.
این در حالی است که خبرگزاری مزبور هیچ گاه خبری از تجمعات، بازداشت ها و مطالبات سندیکای کارگران شرکت واحد را منتشر نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطلاعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت ، مقابل مجلس نداده است . با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی در کانال سندیکا،اتهامی دروغین را به ایشان نسبت می دهد.
در این شبه خبر امنیتی به دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر مقابل مجلس بهارستان، گویا به دلیل نوعی از همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده، حال آنکه رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره به هیچ عنوان در این مدت مورد بازجویی قرار نگرفته و ضمنا پس از ضرب و شتم حین دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با تودیع قرار کفالت سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق مکتسبه وابتدایی هر متهمی می باشد.
سندیکای واحد در ۱۴ سال اخیر بیش از ۴۰۰ مورد بازداشتی یا زندانی داشته است، که میتوان به بیش از۶سال زندانی شدن رضاشهابی، بیش از ۸ونیم سال محکومیت زندان دردومرحله برای ابراهیم مددی و ۵سال زندان داودرضوی وبازداشت های سالهای گذشته واخیر…..اشاره کرد.
سکوت خبرگزاری فارس و رسانه های دیگر در تمام این سال ها نشان می دهد که چه کسی با نهادهای امنیتی همکاری می کند.
خاک پاشیدن به چشم جامعه زمانی ممکن می شود که حداقل اعتباری باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس جای تردید برای هیچ فرد بی طرفی باقی نمی گذارد.
به نظر می رسد بعد از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در بر نداشته ، هم زمان سندیکاسازی جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرکت واحد نیز در سال گذشته به جریان انداختند ، که البته آن پروژه هم در همان آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پروژه سوخته شد. با نقش برآب شدن این توطئه ها تهمت و افترا را جایگزین کردند، قطعا تا مادامی که تورم وگرانی و فقر وجود دارد، اعتراضات کارگران وفرودستان هم وجود خواهد داشت
برای سندیکای کارگران شرکت واحد روشن است که هدف خبرگزاری فارس تخطئه فعالیتها و حیثیت شهابی نیست ، بلکه آنها خواهان بی اعتمادی و اختلاف میان اعضای سندیکا، فعالان کارگری و دیگر نیروهای ترقیخواهی هستند که هدف خود را تقویت فعالیت کارگری و مبارزه طبقاتی می دانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن این «طراحی سوخته» و دست بردن به چنین سناریوهای نخ نما، حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد.

رضا شهابی با قید کفالت آزاد شد !

رضاشهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر بازداشت گردیده بود، امروز ساعت۱۶ وده دقیقه ازبند۲۰۹ زندان اوین با قرارکفالت ، درمیان استقبال همکارانش آزادشد .

درحال حاضر دوتن ازاعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم همچنان دربند ۲۰۹زندان اوین زندانی هستند .
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قیدوشرط تمامی بازداشت شدگان روزجهانی کارگر وهمه ی معلمان و کارگران وفعالین صنفی دربند میباشد.

رضا شهابی به فرانسه دعوت شد !

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد برای شرکت‌در کنگره سندیکای س ژ ث در روزهای ۱۴ تا ۱۷ مه که در شهر دیژون فرانسه برگزار میشود به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد امروز صبح۲۰اردیبهشت ازفرودگاه بین المللی امام عازم پاریس شد.

رضا شهابی به فرانسه وارد شد!

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد امروز بیستم اردیبهشت وارد فرودگاه پاریس درکشور فرانسه شد.
رضاشهابی به نمایندگی سندیکای کارگران شرکت واحد به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (سِ ژِ تِ) برای شرکت در ۵۲ اُمین کنگرهء فدرال سندیکا که در شهر دیژونDijon از ۱۳ تا ۱۷ ماه مه برگزار خواهد شد به فرانسه آمده است .
این عضوسندیکا فردا عازم شهر دیژون-فرانسه خواهد شد تادربخش مربوط به همبستگی بین المللی سخنرانی کند.

دیدار با فلیپ مارتینزدر محل برگزاری کنگره!

امروز یکشنبه ۲۲اردیبهشت مطابق با ۱۲ می ، دیدار رضا شهابی نماینده و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با دبیرکل س ژ ت آقای فیلیپ مارتینز درمحل برگزاری کنگره س ژ ت ، همچنین این عضو سندیکا دیارهایی با پییر کوتاز ازمسئولان بخش بین المللی و دیدار با نمایندگان سندیکای عراق ولبنان و سی اس آی درشهر دیژون فرانسه محل برگزاری کنگره داشته است.

سخنرانی رضا شهابی در کنگره!

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که در۱۲ماه می (۲۲اردیبهشت) با حضور نمایندگان سندیکا های کشورهای مختلف جهان برگزارگردید.

متن سخنرانی در کنگره !

با درود های فراوان

رفقا و دوستان

من رضا شهابی هستم. عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از ایران در جمع شما حاضر شده ام. ابتدا باید اعلام کنم که از اینکه امروز در پنجاه دومین کنگره سندیکای شما شرکت می کنم افتخار می کنم و از طرف سندیکای خودمان برگزاری کنگره تان را به شما تبریک میگویم.
رفقا! در حالی که از حضور در جمع شما خوشحالم اما نمیتوانم در جمع شما که دوستان من هستید از نگرانی ام نگویم. در این لحظه و این روزها من شدیدا نگران دوست و همکار سندیکاییم حسن سعیدی هستم که چند روز پیش با هم دستگیر شدیم اما او کماکان در زندان است. من شدیدا نگران دیگر دوستان و کارگران و دانشجویایی هستم که تنها به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر دستگیر شده اند.
رفقا،
سال پیش بنا به آمار رسمی در ایران ۱۷۰۰ اعتراص و اعتصاب کارگری و حقوق بگیران اتفاق افتاده است. یعنی بیش از چهار و نیم اعتراص و اعتصاب در روز ؛ این اعتصابات در هفت تپه و اهواز و اراک و سایر نقاط کشور انعکاس گسترده ای در سراسر ایران داشته و از همبستگی بازنشستگان، معلمان و دیگر بخش های جنبش کارگری برخوردار شده بود.
امروزه مسئله داشتن تشکل های مستقل کارگری در ایران به امری فوری تبدیل شده است و مورد توجه پیشروان کارگران قرار گرفته است ولی حاکمیت ایران هرگونه اقدام کارگران برای تشکل یابی را مورد حمله و سرکوب قرار میدهد.
ستدیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بعنوان قدیمی ترین سندیکای موجود در این راه مبارزه ی جانانه ی را به پیش برده و اعضای ما هزینه های سنگین را برای آن پرداخته اتد. از جمله آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هر کدام به پنج سال زتدان محکوم شده اند. آقایان حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی و خانم فرحناز شیری بیش از ده سال است به خاطر تشکیل ستدیکا و حق خواهی از کار اخراج شده اند.
من خودم بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط در زتدان گذرانده ام و بیش از ده سال است که به علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام. شاید باور نکردنی به نظر برسد اما در ایران و همین چند روز قبل ما به خاطر برگزاری تجمع بزرگداشت روز اول ماه مه به همراه بیش از ۳۰ نفر از دیگر کارگران و فرزتدان آنها که دانشجو بودند دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم و من تا پنج روز پیش در زندان بودم. الان نیز با تودیع کفالت ۲۰۰ میلیوتی آزاد و در کنار شما حاضر شده ام. همینطور لازم است اشاره کنم که دو تن از بازشداشت شدگان در اعتراضات کارگران هفت تپه در جنوب ایران به نام های آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز کماکان در شرایط اسف باری محبوس هستند.
دوستان و رفقای حاضر در کنگره ! سندیکای شما نامی آشنا در جنبش کارگری و سندیکایی ایران است. ستدیکای شما با دستاوردهای بزرگ کارگران و حقوق بگیران فرانسه عجین شده است . سندیکای شما در عرصه همبستگی بین المللی نیز پیش قدم و موثر بوده است.
کلکتیو سندیکاهای فرانسه از جمله س ژ ت زحمات زیادی را برای دفاع از فعالان سندیکایی ایران از جمله حمایت از خود من متحمل شده است. این کلکتیو و نحوه همکاری رفیقانه آن با فعالان سندیکایی ایران تبدیل به مدلی برای دیگران شده است. ما به این همبستگی در سایر کشورها احتیاج داریم
در پایان صحبتم اشاره ای هم به موضوعات جهانی و منطقه ای کنم: ما کارگران با جنگ افروزی های دولت های سرمایه داری در جهان و مخصوصا در خاورمیانه مخالفیم. تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و… ندارد. ما کارگران به پشتیبانی هیچ یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداریم بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم.
و نهایتا آرزوی دارم که این کنگره و نتایجش در مبارزه شما نقشی مفید ایفا کند
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
با تشکر از شما

دیدارها !

دیدارهای رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهر دیژون فرانسه درراستای اتحاد وهمبستگی کارگران جهان درمقابل نظام سرمایه داری وپشتیبانی ازهمدیگر امروز ۲۴اردیبهشت با نمایندگان بخش راه آهن کشورمالی وسنگال ونمایندگان سندیکای س ت ا ت آرژانتین ونماینده فرهنگیان آرژانتین.

دیدارها !

درادامه دیدارهای رضا شهابی نماینده اعزامی سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهر دیژون فرانسه ، دیدارهایی با نمایندگان‌ مدیر سندیکای سی یو تی برزیل ، وگائو مودی دبیر کل سندیکای ان تی یو آی هند ، پاامیرول حق امین ، رئیس سندیکای کارگران بنگلادش داشته اند وهمچنین با بلییک هارول هماهنگ کننده ببن الملل سندیکای یوناییت هییبر امریکا دیدارداشته اند.

ادامه دیدارها!

درادامه دیدارهای رضا شهابی امروز۲۴اردیبهشت در درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهردیژون فرانسه دیدارهای با نمایندگان فرهنگیان فلسطین ازبیت المقدس و نمایندگان کشورهای ژاپن وکره جنوبی و دیگر بخش های س ژ ت داشتند.

بیانیه مشترک دهها تشکل کارگری بین المللی در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران
در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار – س ژ ت، دیژون فرانسه
نمایندگان تشکلات کارگری از دهها کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و فرهاد شیخی و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی شدند. ترجمه فارسی این بیانیه مشترک که بدنبال نشستهای متعدد نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای رضا شهابی، با نمایندگان تشکلات کارگری از بخشهای مختلف جهان، و به ابتکار ث ژ ت صورت گرفت، به شرح زیر می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد، به سهم خود از کلیه نمایندگان تشکلات کارگری بین المللی نهایت قدردانی و تشکر دارد و امیدوار است که همکاری و تبادل تجربه و حمایتهای متقابل میان ما بیش از پیش گسترش یابد.
بیانیه پشتیبانی!
چهارشنبه اول ماه مه ۲۰۱۹، در یک گردهم آئی مسالمت آمیز در برابر مجلس، حدود چهل نفر از تظاهرکنندگان (کارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار) مورد خشونت نیروهای انتظامی قرار گرفته و دستگیر شدند. آنان به زندان های مختلف از جمله اوین منتقل شدند. تاکنون، بخش بزرگی از بازداشت شدگان و عمدتا با قرارهای کفالت سنگین آزاد شده اند.
اما آقای حسن سعیدی، عضو سندکای کارگران شرکت واحد، خانم مرضیه امیری، دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق، خانم عاطفه رنگریز، دانشجو؛ خانم نسرین جوادی، بازنشسته؛ خانم ناهید خداجو، بازنشسته، خانم ندا ناجی، فعال حقوق زنان و آقایان کیوان صمیمی سردبیر ماهنامه ایران فردا و فرهاد شیخی، کارگر، همچنان در زندان به سر می برند. همچنین خانم سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی از هفت تپه، که قبلا دستگیر شده بودند، هنوز زندانی هستند.
ما این اعمال خودکامه علیه کارگران در راه اعاده حقوق اولیه و مطالبات عادلانه شان را محکوم می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان یادشده در بالا و احترام به حقوق مردم بوده و از فعالیت سندیکائی آزاد در ایران حمایت می کنیم.
علاوه بر این، مشاهده می کنیم که ایران زیر تهدید و تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. ما اطمینان داریم که هر دخالت خارجی، به هر توجیهی که صورت گیرد، در درجه نخست مردم کشور و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می دهد. هم اکنون، این تهدیدها و تصمیمات شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت تر کرده است. تجربه نشان می دهد که نتیجه ی چنین مداخله هائی برای مردم عادی کشور بسیار مصیبت بار خواهد بود. ما علیه هر اقدام جنگی در این منطقه هشدار می دهیم.
دیژون، ۱۳-۱۴ مه ۲۰۱۹
امضاءکنندگان:
ادوآردو پرِرا، دبیر بین المللی سندیکای سی تی اِ- تی ، آرژانتین
مارتا اِسکارپاتو، مسئول بخش اروپا، سندیکای سی تی اِ-تی، آرژانتین
هوراسیو کاتِنا، سندیکای سی تی اِ-آِ، آرژانتین
نولبِرتو دیاز سانچِز، دبیر کل سی یو تی، شیلی
بازی باسولما، دبیر کل س ژ ت ب، بورکینافاسو
ژان مارک بیکوکو، رئیس سندیکای سی اس پی، کامرون
آن ماری نزیلا، رئیس سندیکای یو اس سی، کنگو
احمِدو عبداللهی، دبیر کل سندیکای سی جی تی ام، موریتانی
ایدریسا جیبریلا، دبیرکل سندیکایسی دی تی ان، نیجریه
حوا سوِو، معاون دبیرکل سندیکای سی اِس تی ام، مالی
دیوف اِلیمان، سندیکای سی اس اِ، سنگال
سوزانا کاموسو، دبیر بین المللی، سندیکای سی جی آی اِل، ایتالیا
سالواتوره مارا، مشاور سندیکای سی جی آی ال، ایتالیا
خِزوس گالِگو، دبیر بخش سیاست بین المللی سندیکای یو جی تی، اسپانیا
کریستینا فاسیابِن لاکورته، مسئول بین المللی سندیکای سی سی او او، اسپانیا
اونای سوردو کالوُ، دبیرکل سندیکای سی سی او او، اسپانیا
دیمیتروهوهان، مشاور رئیس سندیکای سی ان اس ال آر-فراتیا، رومانی
فوسه کِیسوک ، معاون دبیرکل و مسئول بین المللی سندیکای زِنرورن، ژاپن
جونگ هی-کیِئونگ، معاون دبیرکل سندیکای ک سی تی یو، کره جنوبی
میکیونگ رییو، مسئول بین المللی ک سی تی یو، کره جنوبی
بلِیک هاروِل، هماهنگ کننده بین المللی، سندیکای “یونایت هییر”، آمریکا
امیرول حق امین، رئیس سندیکای کارگران بنگلادش، سی اس ان
رشید معلاوی، رئیس سندیکای سی جس اِ تی اِ ، الجزایر
عدنان عبدالعلیم رشید الصفار، نماینده سندیکای جی اف آی تی یو، عراق
کاسترو عبدالله، رئیس سندیکای فِناسول، لبنان
اشرف عوار آسی، دبیرکل سندیکای پی جی اف تی یو، فلسطین
صلاح قندیل، دفتر مرکزی سندیکایسی دی تی ، مراکش
یوسف شنول، دبیر بین المللی سندیکای کارمندان، کِشک، ترکیه
عبدالقادر کمال احمد عباس، هماهنگ کننده عمومی سندیکای سی تی یو و اِس ، مصر
محمد الوَفی، دبیر کل سندیکای یو ام تی، مراکش
آندره فورست، اتحادیه سندیکائی کارگران و استثمارشده گان کاناک، کالدونی جدید
مسئولان و نمایندگان بخش های مختلف س ژ ت، همگی از نمایندگان منتخب شعبه های مختلف برای شرکت در پنجاه ومین کنگره از ایالت های مختلف فرانسه:
امانوئل ویر، اس دیلیو جِی، س ژ ت
پی یر لوران،
آلیس فلیپی
والری لوفِور فدراسیون بانک و بیمه، س ژ ت
آن ژیرو‌دو، س ژ ت استان ۹۲ (سن علیا) فرانسه
میلن کازیمیر اف.اس.پ.ب.آ- س ژ ت
ژیل رولوبون، او.د. – س ژ ت
ژان ظی یر سولوه، , اس.پ.ب.آ- س ژ ت
لنیا پورو
فابین مونیو
آنائیس تریکوآ
والری میسیلِئا
کریستف بیسفیتی
اولیویه ببین
کاترین برنار
پی یر پیوکین
شیخ بوسو
فرانسوآز دوم
شروتین نورون
سخنگوی بخش راه آهن س ژ ت
سسیل مارشان
ژیل بناتو
میشل کوفر
ملن سباشی
ونسان کوتِرون
آلن دولوما، مشاور آفریقا در س ژ ت مشاور فدرال بخش بین المللی
ژان-میشل تیرون
فلورانس بروسار
شانتال ریزون
اولیویه مَن فروآ
سیمون ن.تی یِل
نجات فروز،مسئول خاورمیانه س ژ ت
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۸ ماه مه ۲۰۱۹

دیدارهای بعدی!

درادامه دیدارهای رضاشهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهردیژون فرانسه، دیداروگفتگوهایی با نمایندگان سندیکای سی جی آی ال ایتالیا سوزانا کاموسو وسالواتوره مارا مشاور سی جی آی ال ایتالیا و مسئول خاورمیانه س ژ ت نجات فروز درمحل کنگره درمورد اتحاد وهمبستگی بین الملی کارگران جهان داشتند.

گزارشی از شرکت درپیش کنگره!

گزارشی از شرکت رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در پیش کنگره سندیکای فرهنگیان فدراسیون متحده سندیکایی – اف.اس.او
رضا شهابی در روز ۱۵ مه ۲۰۱۹ در نشست پیش کنگره سندیکای فرهنگیان اف. اس. او. در مقر سندیکا در پاریس شرکت کرد. در ابتدا برنادِت گروآزون دبیر کل سندیکا با ابراز خوشوقتی از این آشنائی، به معرفی رضا شهابی و سوابق مبارزاتی او پرداخت و در ادامه بر اهمیت همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و سندیکاهای مختلف و به ویژه سندیکای واحد و معلمان تاکید کرد.
سپس رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت. او با سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از همبستگی و پشتیبانی چند ساله سندیکای اف. اس. او از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این همبستگی ها همچنان ادامه یابند. رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. به زندانی بودن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد. همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد. شهابی در ادامه از محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد.
آنگاه نوبت میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی فرانسه رسید. او گزارش مختصری درباره فعالیت های کلکتیو درباره ایران و نقش سندیکای فرهنگیان اف. اس در آن ارائه داد.
در پایان در طی نشتی با شرکت اودیل کوردُلیه، مسئول بخش بین المللی سندیکا، میشل اولیویه از بخش بین الملل سندیکا و عضو کلکتیو سندیکائی و الکساندرا بوژانیک از بخش بین المللی و رضا شهابی گفتگویی دوستانه و مفید در رابطه با فعالیت سندیکائی و همبستگی سندیکای معلمان با جنبش کارگری و جنبش معلمان در ایران و مطالبات صنفی آن ها انجام شد.
این دیدار که حدود سه ساعت به درازا کشید با خواست و تأکید مسئولان سندیکای معلمان فرانسه و نیز سندیکای بین المللی معلمان بر ادامه تماس بین فرهنگیان ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت های کلکتیو سندیکائی و نقش سندیکای معلمان در آن، پایان گرفت.

درادامه دیدارهای رضا شهابی!

درادامه دیدارهای رضا شهابی نماینده اعزامی سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه دومین کنگره س ژ ت درشهر دیژون فرانسه ، دیدارهایی با نمایندگان‌ مدیر سندیکای سی یو تی برزیل ، وگائو مودی دبیر کل سندیکای ان تی یو آی هند ، پاامیرول حق امین ، رئیس سندیکای کارگران بنگلادش داشته اند وهمچنین با بلییک هارول هماهنگ کننده ببن الملل سندیکای یوناییت هییبر امریکا دیدارداشته اند.

درپایان دیدارهای رضا شهابی!

درپایان دیدارهای رضا شهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با نمایندگان ومسئولان سندیکاهای دیگر کشورهای جهان در پنجاه دومین کنگره س ژ ت در راستای اتحاد وهمبستگی کارگران جهان ، با دبیرکل س ژت بورکینا فارسو و دبیرکل سندیکای سی دی تی ان نیجریه و دبیرکل سندیکای سی یو تی شیلی دیاز سانچز و مسئولان سندیکای اسپانیا دیدارکردند.

دیدار رضا شهابی با مسئولین اتحاد سندیکایی همبستگی!

رضا شهابی که به دعوت سندیکای س.ژ.ت. فرانسه برای شرکت در پنجاه و دومین کنگره این سندیکا به فرانسه سفر کرده بود در طی اقامت اش در پاریس در روز ۱۷ مه ۲۰۱۹ با مسئولان سندیکای سولیدر از جمله استفان انجارلان دبیر سراسری سندیکا و همچنین با مسئولین بخش معلمان و بخش بین الملل ملاقات کرد.
در ابتدا رضا شهابی رشته سخن را به دست گرفت. او با سپاسگزاری از رابطه فیمابین و از همبستگی و پشتیبانی چند ساله سندیکای سولیدر از مبارزات کارگران و معلمان ایران در راه کسب حقوق اولیه خود، اظهار امیدواری کرد که این همبستگی ها در آینده همچنان ادامه یابند. رضا در ادامه به شرح و خشونت ماموران انتظامی در روز اول ماه مه و دستگیری ها پرداخت. به زندانی شدن کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران نظیر حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، دانشجو، مرضیه امیری، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی اشاره کرد. همچنین از سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نام برد. او به شماری از معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر از جمله اکرم نصیریان، عادل عساکره، یاسر امینی آذر، ماهر دسومی، ناجی سواری و علی عبیداوی اشاره کرد. شهابی در ادامه از محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، روح الله مردانی، عبدالرضا قنبری، عطاله حسنی، محمد علی زحمتکش، معلمانی که به زندان طویل المدت محکوم شده اند، نام برد.
سپی استفان انجارلان از حمایت همه جانبه سندیکای سولیدر از جنبش کارگری ایران در سال های گذشته گفت و پس از تبادل نظر بر همکاری بیشتر بین جنبش کارگری ایران و سندیکای سولیدر تاکید ورزید.
آنگاه نوبت حکیم بایا از بخش بین الملل سندیکا رسید و درباره فعالیت های سولیدر در رابطه با ایران گزارشی ارائه داد.
این دیدار که حدود یک ساعت و نیم به درازا کشید با خواست و تأکید مسئولان سندیکای سولیدر بر ادامه تماس بین تشکلات کارگری ایران و اروپا، بر همبستگی متقابل و لزوم تداوم فعالیت ها، نقش سندیکای معلمان، و همکاری با سندیکای خبرنگاران فرانسه پایان گرفت.

رضا شهابی به ایران برگشت!

رضا شهابی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درپنجاه دومین کنگره س ژ ت در شهردیژون فرانسه شرکت کرده بود ، امشب چهارم خرداد درمیان استقبال تعدادی ازهمکاران وخانواده به تهران بازگشت.

منابع :

(۱)- موضع کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد!

 توطئه و جنگ روانی خبرگزاری امنیتی (فارس) علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران !

در توطئه جدید و البته نخ نما و در راستای تلاش برای تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد ، خبرگزاری امنیتی فارس خبر هدفداری را منتشر کرده که به این وسیله آن را محکوم و قویا تکذیب می کنیم.
این در حالی است که خبرگزاری مزبور هیچ گاه خبری از تجمعات، بازداشت ها و مطالبات سندیکای کارگران شرکت واحد را منتشر نکرده است و در همین مورد اخیر نیز هیچ اطلاعی از سرکوب تجمع مسالمت آمیز روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت ، مقابل مجلس نداده است . با سواستفاده از خبرمنتشر شده آزادی رضاشهابی در کانال سندیکا،اتهامی دروغین را به ایشان نسبت می دهد.
در این شبه خبر امنیتی به دروغ ادعا شده که یکی از اعضای شناخته شده وفعال این سندیکا در بازداشت اخیر مقابل مجلس بهارستان، گویا به دلیل نوعی از همکاری در زمان بازجویی از زندان آزاد شده، حال آنکه رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره به هیچ عنوان در این مدت مورد بازجویی قرار نگرفته و ضمنا پس از ضرب و شتم حین دستگیری در مرحله بعد با پرونده سازی امنیتی و سپس با تودیع قرار کفالت سنگین ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است که این از حقوق مکتسبه وابتدایی هر متهمی می باشد.
سندیکای واحد در ۱۴ سال اخیر بیش از ۴۰۰ مورد بازداشتی یا زندانی داشته است، که میتوان به بیش از۶سال زندانی شدن رضاشهابی، بیش از ۸ونیم سال محکومیت زندان دردومرحله برای ابراهیم مددی و ۵سال زندان داودرضوی وبازداشت های سالهای گذشته واخیر…..اشاره کرد.
سکوت خبرگزاری فارس و رسانه های دیگر در تمام این سال ها نشان می دهد که چه کسی با نهادهای امنیتی همکاری می کند.
خاک پاشیدن به چشم جامعه زمانی ممکن می شود که حداقل اعتباری باقی مانده باشد ولی عملکرد فارس جای تردید برای هیچ فرد بی طرفی باقی نمی گذارد.
به نظر می رسد بعد از سرکوب، بازداشت و زندانی کردن های مداوم نتیجه ای در بر نداشته ، هم زمان سندیکاسازی جعلی را از طریق معدود افراد وابسته خود در شرکت واحد نیز در سال گذشته به جریان انداختند ، که البته آن پروژه هم در همان آغاز با شکست مواجه شد و نهایتا تبدیل به یک پروژه سوخته شد. با نقش برآب شدن این توطئه ها تهمت و افترا را جایگزین کردند، قطعا تا مادامی که تورم وگرانی و فقر وجود دارد، اعتراضات کارگران وفرودستان هم وجود خواهد داشت
برای سندیکای کارگران شرکت واحد روشن است که هدف خبرگزاری فارس تخطئه فعالیتها و حیثیت شهابی نیست ، بلکه آنها خواهان بی اعتمادی و اختلاف میان اعضای سندیکا، فعالان کارگری و دیگر نیروهای ترقیخواهی هستند که هدف خود را تقویت فعالیت کارگری و مبارزه طبقاتی می دانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن این «طراحی سوخته» و دست بردن به چنین سناریوهای نخ نما، حق خود می داند که از مجاری مختلف خبرگزاری فارس را به پاسخگویی و عذر خواهی وا دارد.

——-

(۲)- موضع کمپین دفاع از رضا شهابی !

درباره موج حملات سایبری حکومت ایران و پیروان آن علیه سندیکای کارگران واحد و رضا شهابی

در آستانه ی سفر رضا شهابی به کنگره سندیکای کارگری س.ژ.ت در فرانسه، یک پروژه حکومتی ِ تخریب سایبری و روانی علیه رضا شهابی و سندیکای واحد کلید خورد. در قدم نخست، خبرگزاری امنیتی فارس- وابسته به سپاه- برای خط دادن به کسانی که قرار است این پروژه سایبری را تقویت کنند، سرمشقی را اعلام و منتشر کرد و سپس برخی فعالین فضای مجازی نیز دانسته یا نادانسته و دقیقا مطابق همین رویه و هم راستا با این خوراک امنیتی تهیه شده توسط سپاه به ادامه عملیات روانی و سایبری علیه فعالین کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد و مشخصا رضا شهابی ادامه دادند. در این مورد و جهت تنویر افکار عمومی موارد زیر به اطلاع میرسد:

۱ –  در دروغ ِ شبه ِ خبری ِ ارتش سایبری ِ نظام سرمایه و منتشر شده توسط خبرگزاری وابسته به سپاه ( فارس)، در تلاشی رذیلانه برای تخریب رضا شهابی و سندیکای کارگران واحد، به دروغ و با کمال وقاحت ادعا شده بود که رضا شهابی پس از دستگیری در روز جهانی کارگر به علت همکاری با نیروهای امنیتی از زندان آزاد شده است!

اولا: تمامی بازداشت شدگان سندیکای واحد پس از چند روز و همگی به قید کفالت سنگین و ظالمانه آزاد شدند. تنها فرد آزاد نشده حسن سعیدی است که بنابر پیگیری خانواده اش به علت اینکه به قرار بازداشت اولیه اعتراض زده است تا زمان بازگشت نتیجه این اعتراض و مطابق با قرار ظالمانه ی بازداشت سی روزه هنوز در زندان است.

دوما: رضا شهابی –دقیقا همانند ده ها نفر از حدود۵۴ نفر بازداشت شده- و در زمان بازداشت چند روزه در بازداشتگاه اوین اصلا مورد بازجویی قرار نگرفته است و از ابتدا مشخص بوده است که بخش عمده ی بازداشت شدگان تا روز تامین کفالت، موقتا بازداشت خواهند بود و این خبر را سندیکای واحد نیز منتشر کرد.

سوما: ماموران انتظامی، پلیس امنیت، کارمندان قضایی، قاضی کشیک، دادیارهای دادسرای مقدس اوین، ماموران امنیتی و …همگی از روز اول تا روز آزادی بازداشت شدگان، به کرات اعلام کردند که آنها صرفا جهت اینکه تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر گسترده تر نشود تعدادی را بازداشت کردند تا به قول خودشان بتوانند به تجمع خاتمه دهند و یعنی اصولا قرار بر نگه داشتن بازداشتی ها نداشته اند و بازداشت ها برای پراکندن تجمع کنندگان و ترساندن آنها صورت گرفته است. دادستان کل کشور- منتظری- نیز بلافاصله و سراسیمه و از ترس افزوده شدن اعتراضات در مورد بازداشت ها، ضمن انجام مصاحبه هایی که در روزنامه های رسمی هم منتشر شد از خانواده بازداشت شدگان تجمع اعتراضی مقابل زندان خواست که به تجمع خود خاتمه دهند و اظهار کرده بود که حتا نیازی به پیگیری نیست زیرا به گفته ی وی ظرف چند روز تمامی بازداشت شدگان آزاد خواهند شد؛ قابل ذکر است که تنها گفتگوی انجام شده با رضا شهابی در محل دادسرا و نه در اوین، به این مضمون بوده که بازپرس با عصبانیت و به طرزی عصبی و با ترس و واهمه ، مقادیر زیادی به شهابی حمله لفظی کرده و رضا شهابی را مسبب تجمع کارگران و دانشجویان دانسته است. رضا شهابی در پاسخ به این بازجو اعلام کرده است: که تجمع در روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران و سایر افراد است و ادعای دستگاه امنیتی و قضایی مبنی بر غیر قانونی بودن این تجمع، برای کارگران و زحمتکشان غیر قابل قبول است . تا جایی که ما مطلعیم بیش از سی نفر دیگر از بازداشت شدگان نیز همین پروسه انتظامی- قضایی را طی کرده اند و اصولا مورد بازجویی قرار نگرفته اند.

چهارما: کمتر کسی است که نداند رضا شهابی در طی سال ها بازجویی و شکنجه و زندان و اعتصاب غذا یکی از زیباترین صحنه های مقاومت و سر خم نکردن در مقابل زور و سرکوب را در جامعه ما رقم زده است. اکنون و در این شرایط حساس سیاسی اجتماعی و در متن اعتراضات متعدد در جامعه که هر آن میتواند منجر به حوادث سراسری و رادیکال تری شود، بیش از هر چیزی ترس دستگاه امنیتی از رضا شهابی که پشتوانه ی سندیکا، جنبش کارگری و نهادها متعدد کارگری و غیره در جهان را با خود دارد، باعث میشود که سیستم امنیتی و قضایی توانایی این را نداشته باشد که جلوی سفر رضا شهابی را بگیرد. اکنون شهابی و سندیکای واحد، نزد اکثر تشکلات کارگری در سراسر جهان کاملا شناخته شده هستند و هر روز ادامه بازداشت او میتواند هزینه ی بیشتری را برای حاکمیت ایران در بر داشته باشد. چه اینکه در میان گفته های مامورین نیز این حرف به رضا شهابی گفته شده است که ” شهابی! تو دست بردار نیستی؟ سالی چند بار ما باید تو را ببینیم؟ طی همین چند روز، انواع اعتراضات به دولت ایران سرازیر شده است. چرا دنبال زندگی شخصی خودت نمی روی و دست بردار نیستی؟ !” و پاسخ شهابی این بوده است که “ما برای بیان اعتراضمان تجمع داشته ایم و اگر نمیخواهید ما را ببینید پس چرا دستگیر میکنید؟ ”

پنجما: دقیقا به علت همین ترس و وحشت حاکمیت از اعتراضات کارگری و به ویژه ترسشان از فعالین سرشناس و تشکلات مستقل کارگری است که تمام تلاش خود را به کار بسته اند که اکنون که با روش های شکنجه و حبس علیه رضا شهابی نتوانسته اند وی را از پای درآورند، دست به جنگ روانی و تبلیغی و سایبری علیه او زده اند. گویا هواداران ارتش سایبری در صورتی قانع و شادمان میشوند که باز هم شهابی مانند آن هفت سال ِ کذایی مورد شکنجه و ظلم و حبس قرار بگیرد!

۲ –  بخشی مشخصی از نوشته ها و ادعاهایی که در فضای مجازی و در بستر یک عملیات سایبری و جنگ روانی ضد کارگری توسط افراد معینی نوشته و پراکنده شده نیز خواسته یا ناخواسته در ادامه همان عملیات تخریب دستگاه امنیتی و ارتش سایبری بوده است. من باب مثال برخی – با پنهان کردن نکاتی بسیار واضح و ایجاد شبهه در سایه ی اتکایشان به ندانم های کاملا فریبکارانه- سوال کرده اند که چطور ممکن است شهابی چند روز بعد از آزادی بتواند ویزا بگیرد و به فرانسه برود؟ هزینه ی این سفر را چگونه تامین کرده در حالی که برای امرار معاش، به صورت خانوادگی ناچار به تهیه ی خوراکی های خانگی هستند؟ و
قابل توضیح است که اولا: دعوت از رضا شهابی برای شرکت در کنگره ی سندیکای کارگری س.ژ.ت که بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه و یکی از مشهورترین سندیکاهای کارگری در سراسر جهان است، بیش از چند ماه قبل از نوروز و یعنی ماه ها قبل از دستگیری شهابی انجام شده است. در سندیکای واحد کاندیداهای مختلف برای انجام این سفر مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا این سندیکا مصوب کرده که رضا شهابی باید به نمایندگی از سندیکا به کنگره کارگری رفته و درباره شرایط سرکوب کارگران و تشکلات مستقل کارگری توسط حاکمیت در ایران به کارگران شرکت کننده در کنگره توضیح دهد.

دوما: مراحل اخذ ویزا و تهیه بلیط نیز ماه ها قبل از دستگیری شهابی انجام شده است.
سوما: تمامی هزینه ی سفر شهابی –اعم از بلیط رفت و برگشت، هزینه های خوراک و اقامت در محل کنگره و ..- را سندیکای کارگری س.ژ.ت تقبل کرده است و این رسم بیش از پانزده سال است که در مورد فعالین کارگری سفر کننده به کنگره های کارگری اعمال شده است و این نخستین بار نیست که این گونه سفرها و به این شیوه تدارک دیده میشود. پیشتر نیز حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای واحد، سفری کارگری به فرانسه و سپس ژنو کرده بود؛ محمود صالحی از فعالین کارگری از شهر سقز نیز به دعوت تشکلات کارگری فرانسوی به فرانسه سفر کرده بود. علی نجاتی کارگر هفت تپه نیز به دعوت و هزینه ی سندیکاهای کارگری فرانسوی به سفر کارگری رفته بود و … این موارد بالغ بر ده ها مورد میشود.

چهارما: رضا شهابی در یک سال اخیر اصلا ممنوع الخروج نبوده است و برای سفر قانونی ار مرز هوایی ممنوعیتی نداشته است . شهابی پس از تحمل هفت سال زندان و اتمام دوره ی محکومیتش و با نشان دادن نامه ای که نشان دهنده ی پایان محکومیتش بود ممنوع الخروجی خود را رفع کرد. اکنون نیز رضا شهابی بابت دستگیری مقابل مجلس هنوز دادگاهی نشده است و چنانچه در ماه های آتی دادگاهی و محکوم شود ممکن است باز هم مانند آن هفت سال محکومیت ممنوع الخروج شود. اما هنوز روز دادگاه فرا نرسیده است. پنجما: رضا شهابی و تعداد دیگری از بازداشت شدگان، بی قید و شرط و آسان و با لطف و مرحمت آزاد نشده اند. آنها با سپردن قرار کفایت سنگین دویصت میلیون تومانی و تا روز دادگاه به صورت موقت آزاد شده اند و در این مورد هم هیچ منتی بر سر آزاد شدگان نیست زیرا که با قرارهای ظالمانه و سنگین و موقتا آزاد شده اند.

۳ – برخی از نوشته های منتشر شده علیه رضا شهابی، با استناد به تنها یک بخش از سخنرانی شهابی- که البته آن بخش هم حاوی یک موضع کاملا کارگری و مترقی است- و به شکلی بهانه گیرانه و مغرضانه و گاه با تحمیل برخی تفسیرهای عجیب به اصل صحبت های شهابی، تحریر و منتشر شده اند. رضا شهابی در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشته است که : ” ما کارگران با جنگ افروزی های دولت های سرمایه داری در جهان و مخصوصا در خاورمیانه مخالفیم. تهدید نظامی و تحریم جز خراب تر کردن وضعیت زندگی کارگران و زحتمکشان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و… ندارد. ما کارگران به پشتیبانی هیچ یک از بلوک های سرمایه داری توهم نداریم بلکه به همبستگی کارگران و حقوق بگیران جهان احتیاج داریم”. برخی حمله کنندگان به رضا شهابی به این موضع ضد جنگ، صحیح، روشن، مترقی و کاملا کارگری حمله کرده اند! اما چرا ؟ الف: جای تعجب است که آیا از کارگران پیشرو میتوان انتظاری جز موضع گرفتن علیه هرگونه جنگ و خونریزی داشت؟ آیا انتظار میرود که جنبش کارگری ایران مدافع جنگ باشد؟ آیا انتظار میرود که شهابی یا سندیکای واحد و یا سایر تشکلات مستقل کارگری اعلام نکنند که ما نمیتوانیم به هیچ یک از دولت ها و بلوک های سرمایه داری تکیه کنیم و برعکس باید فقط و فقط به اتحاد طباتقی و جهانی کارگری تکیه کنیم؟ در واقع حمله کنندگان به این بخش از سخنان رضا شهابی بیش از هر چیزی وابستگی خود را به راه حل های سرمایه دارانه و منجمه جنگ و خونریزی نشان داده اند وگرنه باید بارها و به بانگ بلند این موضع مترقی شهابی و سایر کارگران پیشرو را فریاد و تبلیغ کرد. ب- بهانه جویان و سربازان عملیات سایبری، عامدانه، چشم خود را بر روی این واقعیت بسته اند که بیش از هشتاد درصد سخنرانی شهابی درباره شرایط نابسامان اقتصادی، سیاسی کارگران و تشکلات کارگری در ایران و نیز سرکوب کارگران و فعالین کارگری و تشکلات مستقل کارگری ایران توسط حاکمیت سرمایه داری در ایران است. اساسا موضوع سخنرانی شهابی، شرح سرکوبگری دولت ایران علیه کارگران بوده است. در این سخنرانی نام تنی چند از کارگران محبوس نیز اورده شده است و شهابی از آنها اعلام حمایت کرده و از تشکلات کارگری شرکت کننده نیز خواهان حمایت از آنها شده است.( منجمله حسن سعیدی، اساعیل بخشی، سپیده قلیان و … ). قابل ذکر است که علاوه بر نمایندگان کارگری از سندیکای کارگری س.ژ.ت نمایندگان کارگری دیگری از سراسر جهان نیز حضور داشته اند و مانند شهابی نماینده ی مهمان در این کنگره بوده اند. متن کامل سخنرانی رضا شهابی، در کانال تلگرامی سندیکای واحد منتشر شده و در پایان این اطلاعیه نیز درج میشود.. در نتیجه سخنرانی شهابی درباره شرایط سرکوب در ایران، توسط شرکت کنندگان در این کنگره ی کارگری، متنی حمایتی درباره کارگران ایران و در حمایت از کارگران بازداشت شده تهیه شده و به امضای ده ها تشکل حاضر در کنگره رسیده است. این متن نیز توسط کانال تلگرامی سندیکای واحد منتشر شده و در پایان این متن نیز درج میشود. بعلاوه، شهابی در سخنرانی دیگری که در محل کنگره سندیکای معلمان انجام داده است به صورت اختصاصی سرکوب اعمال شده علیه کانون های صنی معلمان و فعالین این کانون را توضیح داده و نام معلمان زندانی را نیز آورده است.
۴ – جمع بندی: حمله کنندگان در فضای مجازی به رضا شهابی و کمک کنندگان به ارتش سایبری حکومت ایران ضمن دروغ پراکنی، جعل وقایع، پنهان کردن جنبه های اصلی سخنان شهابی، تشکیک و دروغ گویی درباره جزئیات فنی سر شهابی، خواسته یا ناخواسته همان فضای مورد علاقه دستگاه های امنیتی را بازتولید و منتشر کرده اند. شهابی ها، سندیکای کارگران شرکت واحد و سایر تشکلات مستقل در جنبش کارگری ایران به هزینه و زحمات و آزارهای فراوان راهی پر سنگلاخ را تا بدین جا پیموده اند. اکنون که شرایط سیاسی- اقتصادی در جامعه حاد شده است، نیروهای مدافع سرمایه داری با انواع بزک و گاه حتا با ادعا و نقاب حمایت از منافع کارگری دست به کار شده اند تا بلکه خاک در چشم جنبش مستقل کارگری ایران و جهان بپاشند. اما ما تاکید میکنیم که بحران های جامعه سرمایه داری عمیق تر و جدی تر از آن هستند که بتوان با چند خبر و شایعه پراکنی برای آنها مرهمی دست و پا کرد. رضا شهابی، فعال صادق، مقاوم و چهره ی دوست داشتنی جنبش کارگری در ایران و جهان است و کارنامه ی درخشان و بدون کوچکترین نکته ی تاریک در مبارزات شهابی، گواه صحت راه اوست. کارگران و فعالان کارگری و تشکلات مستقل کارگری در ایران و جهان، اکنون بیدار و قوی تر شده اند برخلاف میل، آرزو و برنامه ریزی های دستگاه سرمایه و ارتش سایبری آن، حمایت کارگران و زحمتکشان از مبارزان پیشرو طبقه ی کارگر، روز به روز در حال فزونی گرفتن است.

کمپین دفاع از رضا شهابی
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − شش =