محمود صالحی چهره شناخته شده جنبش کارگری احکام سنگین علیه کارگران را محکوم کرد

صدوراحکام فله ای کارگران را مرعوب نخواهد کرد.

کارگران ، دانشجویان ، مردم مبارز:
طبقه کارگر برای رسیدن به دنیایی عاری از استثمار و جامعه ای نابرابر مبارزه می کند.
رسیدن به یک جامعه برابر و بدور از هر گونه استثمار، طبیعتا” بدون هزینه امکان ندارد. هزینه این مبارزات باید توسط کسانی اهدا شود که به مبارزه طبقاتی طبقه کارگر اعتقاد و باور دارند.
در طول تاریخ ، ما شاهد بودیم که طبقه کارگر به اشکال مختلف از سوی نهاد های امنیتی و قضایی در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته اند. در طول تاریخ فعالان کارگری احضار، تهدید ، بازداشت، اخراج از کار ، محاکمه و به زندانهای سنگین محکوم شده اند. ما شاهد هستیم که در طول ۴۰ سال گذشته دولت حاکم بر ایران تعدادی قضات را تعیین کرده اند تا با صدور احکام های فله ای طبقه کارگر و فعالان کارگری را مرعوب کنند. صدور احکام سنگین ( حکم وحشت) برای بازداشتی های هفت تپه به دور از انتظار نبود. طبقه کارگر سالهاست با این احکام های فله ای روبرو است. این احکام های فله ای نه تنها طبقه کارگر را مرعوب نکرده. بلکه طبقه کارگر را مبارز تر و منسجم تر کرده است.
ما می دانیم که احکام های صادره از سوی قضات باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده باشد.
اما احکامی که علیه کارگران هفت تپه، دانشجویان نشریه گام و سپیده قلیان صادر شده بر اساس هیچ کدام از قوانین ایران نیست. پس نتیجه خواهیم گرفت که قضات صادر کننده این احکام ها یا دستور گرفته اند و یا خودشان کارفرما هستند.
ما کارگران ضمن محکوم کردن این احکام فله ای، خواستار لغو آن و آزادی بی قید و شرط همه کارگران و دانشجویان بازداشتی هستیم.
محمود صالحی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − سیزده =