پیام اسماعیل بخشی بعد از صدور حکم

او این سروده را به دوستان و همکارانش در هفت‌تپه تقدیم کرد:
می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی…
اسماعیل بخشی
زندان اوین
۹۸/۶/۱۶

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + 3 =