مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش چهارم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش چهارم
در میان علمای اهل سنت هم مخالفان دموکراسی کم نیستند اگرچە فعلا در ایران هیچ قدرت موثری ندارند اما بسیاری از آنها دارای نفوذ بسیار زیادی در میان طرفداران عمدتا جوان و بنیادگرای خود هستند. تمامی گروهای سلفی اهل سنت در ایران دارای وابستگی فکری شدید بە رهبران بنیادگرای اهل سنت در خارج از مرزهای ایران و بسیاری از آنها خصوصا سلفیهای جهادی دارای روابط مالی و سازمانی گستردە با سازمانهای جهادی-عربی هستند. فقط کافیست بە یکی از سخنرانیهای هر کدام از این رهبران یا بە بە عبارت صحیحتر یکی از این “امیر”ها کە تعدادشان هم کم نیست در خصوص دموکراسی یا انتخابات گوش دهید تا عمق فاجعە را درک کنید. و اضافە کنید بە این وضعیت، توانایی سازماندهی در گروههای بسیار کوچک در حد انگشتان دست یا بە قول خودشان “فئتە قلیلە” اما بسیار خطرناک در حد عملیات تروریستی بسیار بزرگ یا بە قول خودشان “غلبت علی فئتە کثیرە”. اگرچە اهل سنت در ایران اقلیت هستند اما سلفیهای جهادی و مخالف سرسخت دموکراسی و انتخابات، با روبط گستردەای کە با همدیگر در تمام جهان دارند و با توجە بە حمایت لجستیکی و مالی دولتهای مخالف جمهوری اسلامی ایران از ایشان، بە راحتی میتوانند مسیر تاریخی ایران را مخصوصا در شرایط بحرانی و خلا قدرت تغییر دهند یا حداقل برای مدتی فاجعە انسانی گستردە و غیر قابل جبران خلق کنند. همانطور کە در شنگال، کوبانی،عفرین، فلوجە و بصرە و … خلق نمودند.
در این دستە بندی هم باید مکتب قرآنیها را هم اضافە نمود نە اینکە دموکراسی را کفر بدانند یا شرکت در انتخابات را گناه کبیرە. نە. بلکە آنها بنا بە توصیە رهبر فقیدشان، مشارکت سیاسی و از جملە شرکت در انتخابات را حرام میدانند. اگرچە آن را بە بعد از دوران خود سازی موکول نمودەاند اما با این بحران تئوریک روبەروهستند کە اساسا مرزهای فعالیت سیاسی کجاست؟ و از کجا بە بعد میتوان فعالیتی را سیاسی ندانست؟ کی این دوران خودسازی تمام میشود و مرجع مشروع برای اعلام این پایان و امکان مشارکت سیاسی کیست؟
مطمئنا تحریم انتخابات از زاویە دید این دستە هیچ کمکی بە روند دمکراتیزاسیون ایران نخواهد کرد.
ادامە دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 − پنج =