مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش پنجم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش پنجم
گروه دوم در میان تحریمیها، جریانهای اپوزیسیون برانداز هستند. وجهە مشترک این جریانها، مخالفت بنیادی با جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی از راههای غیر مسالمت آمیز و چراغ سبز بە ورود نیروهای خارجی است. پرداختن بە کارنامە تک تک آنها و آوردن فکتهای دقیق و مشخص در توان این یاداشت اینستاگرامی نیست و فرصتی دیگر و ورقی دیگر میطلبد اما آنچە قابل انکار نیست عمدە این جریانات سابقە فعالیت مسلحانە را در کارنامە خود داشتە و هنوز هم دارند. همچنین در چارچوب روابط دیپلماتیک با دولتهای مخالف ایران، هیچ ابایی از همکاری و همراهی با حملە نظامی خارجی ندارند.
اگر سابقە همە آنها را برسی کنیم همگی ریشە در قبل از انقلاب دارند. اتفاقا جملگی از طرفداران براندازی حکومت پهلوی از طریق انقلاب و توسل بە روشهای قهرآمیز بودند. عمدە جریانهای برانداز کنونی، در زمان حاکمیت پهلوی هم برانداز و طرفدار روشهای قهرآمیز و مشخصا “انقلاب” بودند. آنها هر نوع رویە اصلاحی و گام بە گام را کمک بە ماندگاری حاکمیت و بە تاخیر انداختن پیروزی انقلاب میدانستند. از نظر آنها شاه غیر قابل اصلاح و اصلاحات هم بی فایدە بود. تنها و تنها با توسل بە زور انقلابی بود کە میتوانستند شاه را براندازند و تنها از راه براندازی بود کە میتوانستند بە دوران ظلم و خفقان و استبداد پایان دهند.
شاه هم با اطمینان کامل بە مسیر انتخابیش برای توسعە ایران، حاضر بە شنیدن هیچ صدای مخالفی نبود. این ناشنیدن بە حدی بود کە بە قول انقلابیها فقط صدای گلولە میتوانست بیدارش کند. بە هر حال انقلابیها پیروز شدند. شاه فرار و سقوط کرد. اما اکنون خود انقلابیهای دیروز با ترویج نظریە براندازی، معترف بە شکست فرمول خود هستند اما اصرارشان بر تکرار آن قابل درک نیست. پرسش این است؛ اگر مدعی هستید متد انقلابی میتواند منجر بە دموکراسی شود چرا انقلاب پنجاه و هفت نشد و مردم چند بار باید هزینە پیشبینیهای نادرست شما را بدهند؟! اگر هم متد انقلابی نمیتواند منجر بە دمکراسی شود چرا مجددا انقلاب میکنید؟
آنچە مسلم است نتایج انقلاب و براندازی بە حدی غیر قابل پیشبینی و هزینەهای جانی و مالی آن بە حدی بالا است کە عطایش را باید بە لقایش بخشید. حال بماند تعمیق نفرت و فرصتی برای ابراز انتقامهای شخصی، جنگهای طایفەای، فرقەای، قومی، مذهبی. همچنین فرصتی طلایی برای ورود همسایگان تا عمق اندرونی خانەهایمان.
ادامە دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × 1 =