مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش ششم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش ششم
گروه سوم از تحریمیها، افراد پراکندە و غیر سازمان یافتە هستند کە وجهە مشترکشان ناامیدی است. اگر بخواهیم آنها در یک دستە با تابلوی دقیق نام گذاری کنیم باید بگوییم ناامیدان. این گروه اگرچە فاقد هر نوع گفتمان تئوریک و سازمانی مشخص هستند اما تعدادشان بە مراتب از جمع دو گروه قبلی بیشتر است. این را بر اساس آمار مشارکت در انتخاباتهای گذشتە میگویم. دو گروه اول در همە انتخابات با صدور بیانیە تا ارائە سخنرانیها و … بە صراحت موضع تحریم خودشان را بیان کردەاند اما هر وقت امید بە تغییرات در هر کدام از انتخابات و حتی در هر کدام از کاندیداها بیشتر بودە است با وصف اعلام تحریم تحریمیهای سازمانی، مشارکت بالا بودە است برای نمونە انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و هشت یا انتخابات دورەهای پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی در سنندج با کاندیداتوری مرحوم مهندس ادب. اما هر وقت امید بە تغییر کم شدە است مشارکت هم بە همان نسبت پایین بودە است پس نشان میدهد گروه سوم اگرچە فاقد تئوری مشخص و سازمان نایافتە هستند اما تعدادشان بیشتر و حضور یا عدم حضورشان هم موثرتر است.
اتفاقا عمدە تلاش و کوشش رهبران و تئوریسینهای تحریمیها، ناامید کردن مردم از تغییر و بهبود وضع موجود است تا بتوانند تئوری انقلاب و براندازی را بە صدر بنشانند. در این میان هم انصافا جریان تمامیت خواه و انحصار طلب درون حاکمیتی هم همنوا و همصدا بە کمکشان می آید و بذر ناامیدی بە تغییرات مسالمت آمیز را حسابی در دل مردم میکارد. اگر متهم بە داشتن توهم توطئە نشوم خواهم گفت کە تلاش برای ناامید کردن مردم در تغییرات مسالمت آمیز و مدنی از سوی جریانات انحصار طلب درون حاکمیتی کاملا هدفمند و آگاهانە است. بە اینصورت کە از آنجا کە مطمئن هستند جریانهای برانداز توان براندازی ندارند( و اینکە این اطمینان از چە ناشی میشود اللە اعلم!!!) هیچ لزومی هم نمیبینند بە رفرمیستها اجازە ورود بە حلقە قدرت را بدهند و همزمان کە کاندیداهای رفرمیست را از میدان رقابت حذف میکنند با نا امید نمودن مردم از امکان تغییرات مسالمت آمیز، رغبت آنها را بە رفرمیستها بە حداقل میرسانند تا رفرمیستهای باقی ماندە در تە جدول توسط خود مردم حذف شوند و چە حربەای بهتر از تحریم انتخابات کە منجر بە قهر طبقە متوسط از صندوقها و بە تبع پیروزی جریان انحصار طلب با مشارکت حداقلی طرفداران سازمان یافتە یا بە عبارت خودشان انتخابات مهندسی شدە است. تحریم انتخابات توسط این قشر صرفا و صرفا تقدیم دو دستی قدرت بە انحصارطلبان درون حاکمیتی است و هیچ کمکی بە دمکراتیزاسیون ایران نمیکند.
ادامە دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − چهار =