مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش دهم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش دهم
گروه سوم از مشارکتیها را “معاش اندیش ” مینامم. کسانی کە دغدغە نهاییشان معاش است آنهم بە هر قیمتی. نە موافقند نە مخالف. نە اینوری اند نە آن وری. کسانی کە میتوانند در یک آن دو موضع کاملا متضاد داشتە باشند. اینان همیشە مطیع محض قدرتند. هیچ فرمانی را سرپیچی نمیکنند. البتە ممکن است در محافل خصوصی و دور همی های شبانە عالم و آدم را بە پای میز محاکمە بکشانند اما توصیە نهاییشان ” بە ما چە” است. بە غایت ترسو، دو رو، چاپلوس، بلە قربان گو، فرافکن و نا امید بە تغییر و تسلیم تقدیر. متاسفم کە باید بگویم تعدادشان کم نیست. اکنون در صدد تحلیل شخصیت و ابراز تاسف از وجود چنین افرادی نیستم بلکە میخواهم بدانم با این اوصاف آیا مشارکت چنین افرادی بە دموکراسی کمک میکند یا نە؟
این جماعت همیشە پیرو قدرت موجود هستند و خودشان را تمام و کمال با قدرت موجود هماهنگ میکنند. اتفاقا حاکمان هم بە خوبی بە این موضوع واقفند و حساب خوبی را بر روی اینها باز میکنند. در ادبیات تشیع بە آنها “اهل کوفە” میگویند. اینها نە فقط هیچ کمکی بە پروسە دموکراتیزاسیون نمیکنند بلکە آفت دموکراسی هستند. بە فرمانی بە پای صندوق میروند و بە همان فرمان هم بە کاندیدای مطلوب صاحبان قدرت رای میدهند و بە همان فرمان هم پشت دموکراسی خوهان را بە زمین میزنند.
از آنجا کە این جماعت همیشە در جیب صاحبان قدرتند انتقال و جابەجایی مسالمت آمیز قدرت را با مشکل اساسی روبەرو میکنند. همیشە پای منبرند و گوش بە فرمان و با دهانی گشاد برای شعار علیە مخالفان قدرت. البتە اگر بە هر دلیل احساس کنند صاحبان قدرت در حال فروپاشی هستند بلافاصلە خود را با قدرت جدید همسو و هماهنگ میکنند. از این جهت بە هیچ عنوان نباید بە آنها اعتماد نمود. بە عبارتی حضور ملیونی آنها پای صندوقهای رای نباید توسعە دموکراسی خواهی تلقی بشود. آنها آمدەاند شناسنامەیشان مهر بخورد مبادا در استخدام و ادامە تحصیل و … نیازشان باشد. دموکراسی خواهان نباید پروژە خود را با اتکا بە این “امت همیشە در صحنە” پیش ببرند چون سر بە زنگها دموکراسی را بە یک کیک و ساندیس میفروشند. نمونە بارزشان طرفداران احمدی نژاد کە مشایی بسیار بهشان دلخوش بود.

ادامه دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + 8 =