مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش یازدهم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش یازدهم
همانطور کە در اول این یاداشت آمد پاسخ درست در گرو طرح درست پرسش درست است. اگر پرسش غلط و یا طرح آن نادرست باشد احتمالا بە پاسخ درست هم نخواهیم رسید. در خصوص انتخابات و موضعگیری نسبت بە آن بە نظر من پرسش درست همان است کە گفتم. برای رسیدن بە دموکراسی و توسعە آن بە کدامیک بیشتر نیازمندیم؟ مشارکت یا تحریم؟
در این سلسلە یادداشت بە طور مختصر نشان دادم کە با توجە بە وجود نیروهای غیر دموکراتیک و انحصارطلب و سابقە ذهنی و فرهنگی پذیرش دیکتاتور، هر نوع برچیدن سازوکارهای دموکراتیک و مشخصا صندوقهای رای نە فقط بە دموکراسی کمک نمیکند بلکە همین کورسوهای امید دموکراسی را هم از بین میبرد.
دموکراسی یک پروسە( روند ) است و نە یک اتفاق. پروسە نیازمند زمان، صبوری، تامل، عقلانیت، محاسبە، بازبینی و برنامەریزی است اما اتفاق، آنی، هیجانی، غیر قابل پیشبینی و بدون حساب و کتاب است. بیشتر ما علاقمند بە اتفاق هستیم البتە اتفاق خوب. دوست داریم یک شبە در زندگیمان اتفاقی بیفتد کە زندگیمان را زیر و رو کند و همە ناخوشیها و تلخیها خوش و شیرین شود و برای اتفاق افتادن این اتفاق بە دعا و دعا نویس بە فال و فالگیر بە نذر و بخشش و اگر هم لازم باشد بە جادو و جمبل و حتی بە حیلە و نیرنگ هم متوسل میشویم تا آن اتفاق خوب بیفتد. کمترمان بە پروسە فکر میکنیم. مثلا اگر بخواهیم ثروتمند شویم باید یک برنامە درزا مدت چند ده سالە داشتە باشیم و این برنامە را بە برنامەهای کوچکتر چند سالە و بە همین ترتیب چند ماهە و چند روزە تقسیم کنیم و بر اساس آن کارهایی را کە مروز باید انجام دهیم تا طی این پروسە چند ده سالە بە نتیجە برسیم را دقیقا و کامل انجام دهیم اما کمتر حوصلە چنین روندی را داریم و بیشتر علاقمند هستیم همان اتفاق بیفتد. و این خیلی راحت است. خوب اگر اتفاق خوب بیفتد کە خوش بە حالمان میشود و از دست یک پروسەطولانی و کسل کنندە نجات یافتەایم و اگر هم اتفاق بد بیفتد بلافاصلە زمین و زمان را بە محاکمە میکشیم کە مانع افتادن اتفاق خوب شدند و این را از بد شانسی خودمان میدانیم.
ادامه دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × سه =