مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش دوازدهم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است.

بخش دوازدهم
یک فرمول بسیار سادە برای تحلیل همە رویدادها داریم. اتفاق خوب را نتیجە خوش شانسی و اتفاق بد را نتیجە بد شانسی میدانیم و اینطوری خودمان را از دست تفکر و تعقل و تامل، یکبارە نجات میدهیم در حالی کە همە رویدادها بە قول فلاسفە در یک رابطە علل و معلولی قرار دارند. آیا هیچ وقت از خودمان پرسیدەایم کە چرا و چگونە کشورهای دموکراتیک و توسعە یافتە بە اینجا رسیدەاند؟ آیا ویژگیهای فرهنگی و ذهنی خودمان را با آنها مقایسە کردەایم؟ لطفا شما آرە دقیقا شمایی کە این یاداشت را میخوانید انصافا و وجدانا در طول عمرتان بیشتر بە یک مشاور و برنامە ریز مراجعە کردەاید یا بە یک دعا نویس؟ آیا بیشتر بە نوشتن یک برنامە دقیق و منظبط برای زندگی یا حداقل بخشی از زندگیتان مثل کار، تحصیل، ازدواج و … فکر کردەاید یا بە نیروهای ماورایی متوسل شدەاید؟ چند درصد از ما همین زندگی شخصیمان را در قالب یک پروسە تحلیل کردەایم؟ چند درصد از ما بە فکر نوشتن یا داشتن برنامە و استراتژی دقیق در زندگیمان هستیم؟
شاید احساس کنید از بحث دور شدەام. نە. دقیقا وسط بحث هستیم. عمدە کسانی کە فکر میکنند با انقلاب یا دخالت خارجی یا هر اتفاق دیگری کار این حکومت تمام میشود و آنها بە سعادت و خوشبختی میرسند اسیر ذهن اتفاق پسند و برنامە ستیز هستند.
دموکراسی یک پروسە است. در کشور ما تقریبا با مشروطە آغاز شدە است یعنی حدود صد سال. آن هم در کشور و جامعەای کە قرنها توسط پادشاهان و خوانین و اربابها ادارە شدە است. عمر بسیاری از سازمانهای مدرن ما بە صد سال هم نمیرسد. هنوز عموم مردم و حتی بسیاری از تحصیلکردگانمان تعریف درستی از دموکراسی نمیدانند. هنوز عمدە فعالان مدنی کە قاعدتا باید پیشقراولان دموکراسی باشند را میتوان در دو گروه کاملا غیر مدنی دستە بندی کرد. انقلابی و کاسب. انقلابیها کسانی هستند کە هنوز هم دستی بر آتش تیر وتفنگ دارند و دل در گرو انقلابی قهر آمیز و دستەی دیگر کە فعالیت مدنی را بە کار و کاسبی وگرفتن بودجە از استانداریها و … تبدیل و بە هر آنچە عنوان مدنی است گند زدەاند. اضافە کنید برخورد و عدم تحمل نهادهای امنیتی، نظامی و نهایتا قضایی با گروه اول و تشویق گروه دوم. حال آنکە انقلابیها بە دلیل کرامت و شرافت و صداقت و شجاعتشان قابل تقدیر و کاسبان مدنی سزاوار یک تف هم نیستند.
ادامه دارد


اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − دوازده =