دیدگاه چپ و اهمیت آن در تحولات و تغییرات بنیادی ساختار سیاسی – گفتمان چپ؛ بابک فرزام

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، طی گفتگویی با «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، از اهمیت دیدگاه چپ در مبارزات و تحولات معاصر و چشم انداز آن در آینده صحبت کردند.

در آغاز بحث «رضا بدیعی» با بیان مقدمه ای درباره گفتمان چپ گفت: «اهمیت واژه چپ از آنجاست که در مبارزات و تحولات صد ساله و معاصر وجود عنصر چپ همواره بخش بسیار پررنگی در برخورد با مسائل روز داشته است.

اگر چپ را یک واژه کلی و عام بدانیم برخورد و نقطه اشتراکی است که جوهر سوسیالیستی، جوهر دیالکتیکی و جوهر ماتریالیستی را نسبت به تحولات، هستی، تاریخ و جامعه دارد به نوع دیگری اگر بخواهیم چپ را تعریف کنیم، و آن را نه تنها یک نوع برخورد سیاسی بدانیم که در هر جامعه ای می تواند برخورد راست، میانه و چپ باشد، در حقیقت واژه چپ میتواند در برگیرنده سوسیالیزم علمی، تحلیل ماتریالیستی و تحلیل دیالکتیکی باشد.»

در ادامه «رضا بدیعی»، مهمان برنامه «بابک فرزام» را به عنوان یار زحمتکشان و کارگران، روشنفکری که نوشته ها و کنش ها و اندیشه خود را در خدمت کارگران نهاده و آن را به عنوان هویت خویش انتخاب کرده، معرفی کرد و از وی پرسید: با توجه به اهمیت این موضوع که مبارزات زحمتکشان به نقطه ای رسیده است که میلیونها نفر خواهان تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی هستند، نگاه شما نسبت به دیدگاه چپ و تأثیرات آن چیست؟

«بابک فرزام» فعال کارگری در پاسخ گفت: به نظر من تنها راه رهایی گرفتن قدرت توسط پرولتاریا و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا و جامعه سوسیالیستی است.

طبقه کارگر اگر نتواند خود را در حزب کمونیست تشکل بدهد و تا این حزب دیگر اقشار و طبقات زحمتکشان را بر علیه سیستم حاکم متحد نکند، آزادی و دموکراسی به هیچ عنوان در جامعه نمی تواند حاکم شود.

در ادامه فایل تصویری مربوط به این گفتگو در نشست سراسری فراسوی گذار آمده است. فایل‌های مربوطه را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 1 =