برنامه “گفتمان نوین دموکراسی” از سامانه گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار با “احمد خزاعی” پژوهشگر و نویسنده

برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد ” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال برای استقرار دموکراسی و داد است.

بخش چهارم و نهایی گفتمان نوین دموکراسی و داد در روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰-۲۶ مهر ۱۳۹۹

رضا بدیعی: انقلاب دموکراتیک در سوسیالیسم علمی اجتناب ناپذیر است و با توجه به اینکه قدرت در دست سرمایه‌داران است در جوامع توسعه نیافته که دارای اقتصاد تک محصولی است، تضاد کار و سرمایه چگونه خواهد شد؟

در پاسخ به این گفتگو “احمد خزاعی” پژوهشگر و نویسنده رویکرد انقلاب کوپرنیکی را در ایران توضیح خواهند داد.

آقای “احمد خزاعی” سخنان خود را چنین شروع کرد: انقلاب کوپرنیکی که در اروپا از لاهوت به ناسوت انتقال پیدا کرد و مشیت الهی جایگاه خود را به علم واگذار کرد، همچنین مالکیت از فئودالی به سرمایه‌داری تغییر یافت. انقلاب کوپرنیکی مذهب را به امر خصوصی تبدیل کرد.
ایشان به نقش طبقه کارگر در پیروزی سرمایه‌داری بر فئودالی اشاره کرد و همچنین گفت بورژوازی بعد از به قدرت رسیدن، طبقه کارگر را سرکوب و قلع و قمع کرد.
سپس آقای “خزاعی” به ایران پرداخت و گفت: در ایران انقلاب کوپرنیکی با تجربه عملی توده‌ها یعنی به شکل سلبی نه ایجابی، دارد صورت می‌گیرد. توده‌ها حاکمیت دزد، غارتگر، جنایتکار و … مذهب را در عمل شناخته‌اند و دیده‌اند.
ایشان همچنین گفتند: ما قصدمان برای رسیدن به سوسیالیسم و انقلاب دموکراتیک از طریق یک انقلاب اجتماعی است.
طبقه کارگر در غیاب حزب کمونیست، حزب طبقه خودش می‌خواهد دست به یک انقلاب بسیار پیچیده، بسیار دگرگون کننده بزند. هر چند طبقه کارگر به آگاهی‌های معینی رسیده است. اما این بدان معنا نیست که به حزب خود نیازمند نیست.

در ادامه این گفتگو “رضا بدیعی” به نقش علم در تمام زمینه‌های زندگی و اجتماعی اشاره کردند و گفتند: نقدی که به بخشی از چپ وارد است این است که به جای استفاده از قوانین علمی به آیین‌ها، مذاهب، ایدئولوژی و ذهنیات پناه برده است. یعنی در واقع چپ وابسته در کشور ما چپی بوده است که خود را از سوسیالیسم علمی جدا کرده و به ورطه ایدئالیسم در غلتیده است.
“رضا بدیعی” گفت: اقتصاد پیشرفته در شرایط دموکراتیک تحقق می‌یابد. ایشان تاکید کردند که انقلاب دموکراتیک مردم ایران با داد و برای رسیدن به عدالت اجتماعی است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 2 =