اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت – گاز و پتروشیمی پاالیشگاههای درون کشور، گرد آورنده: امیر جواهری لنگرودی

ویژه نامه اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت – گار و
پتروشیمی پاالیشگاههای درون کشور
شماره یک

یادداشت:
درهفته آخر خرداد ۱۴۰۰ ،کمپین اعتصابی برای تاریخ نهم تیر ماه ۱۴۰۰
فراخوان داده شد. اما اولین جرقه این اقدام از ۳۰ ام خرداد زده شد و شعله
گرفت و وسعت یافت وبه تدریج دامن گسترشد!
حال نزدیک سه هفتهای از آغاز اعتصاب سراسری کارگران پروژهای نفت،
گاز و پتروشیمی پاالیشگاههای درون کشور در مناطق نفت خیز و دیگر نقاط
ایران میگذرد؛ در این مدت سه هفته پیامهای همبستگی قابل توجهی در
شبکههای اجتماعی به سوی این کارگران روان شد؛ آنچه اهمیت موضوع را به
ما باز میشناساند و هدف این چند شماره ویژه نامه نفتگران است. هدف جا دادن
این رویداد تاریخی مبارزات کارگران کشور در متن حافظهی تاریخی
رخدادهای کشورمان در دل مبارزه طبقاتی واقعا موجود درون ایران است. به
این امید که در سطح کارگران – معلمان – بازنشستگان – زنان – پرستاران –
دانشجویان – خانواده های زندانیان سیاسی – فعاالن محیط زیست – کولبران –
سوخت بران – روستائیان خسته از بی آبی و نیروی عظیم بیکاران کشور به
فراموشی سپرده نشود و در این برهه از تاریخ مبارزاتی کار و سرمایه در
ضمیر خاطر اردوی پُرشمار کار که با بحران همه جانبه ناشی از فقر و بیکاری
و حاشیه نشینی و سایر رخداد های غم افزای روزمره زندگی دست به گریبان
است رسوخ نماید. همین نیروست که فاعل اصلی رهایی از وضعیت جهنمی
کنونی است…

ادامه در فایل زیر👇👇

vezhe name Nr 1 Amir

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + هفت =