جنبش زنان خوزستان در اعتراضات

ویژه مبارزات زنان برنامه ایست با همراهان مردم ایران از سامانه فراسوی گذار که درباره جنبش ها و مبارزات زنان ایران از گذشته تا تاریخ معاصر به گفتگو میپردازد. برنامه روز شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱- ۲ مرداد ۱۴۰۰ با حضور مریم مرادی بطور ویژه درباره جنبش حق طلبانه زنان شجاع خوزستان ارائه میگردد. در این روزها که خوزستان تشنه است و مردم با دست خالی برای ابتدایی ترین حق خود و حق حیات سرزمین هزارساله خود میجنگند حضور زنان خوزستان در این اعتراضات پیش آگاهی ناگواری است برای حکومت استبداد مذهبی و خبر امیدوارکننده ایست برای مردمان معترض . زنان قطب تولد و تولید در هر جامعه ای هستند . تهدید حیات و بیم نابودی زندگی میتواند به آنها انگیزه بزرگی برای اعتراض و مبارزه برای مطالبه گری ببخشد…

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + پنج =