همگرایی و همدلی بین جنبش ها مهم است

همراهان مردم ایران
https://www.youtube.com/watch?v=SbTQ_0SiuaA

از نظر زمانی جامعه میبایست کوشش کند تا بین جنبش ها و فعالیتهای متفاوت همگرایی و اتحاد بوجود آوردهمانند کار بزرگی که کشاورزان اصفهان در عرض یک هفته انجام دادند یا جنبش معلمان در سراسر کشور- همراهان مردم ایران – شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۲- ۶ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 1 =