کلیدواژه: اتحاد دموکراسی خواهان

رژیم ایران همواره تلاش کرده است که در میان مخالفین خود تفرقه و نفاق ایجاد کند.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...