کلیدواژه: اتحاد همراهان مردم ایران

در همراهی و پشتیبانی از مبارزات دموکراسی‌خواهی مردم ایران

ما به عنوان بخشی از دموکراسی‌خواهان و در هم‌پیمانی با سایر فعالین سیاسی، مدنی، اجتماعی، برابری‌خواهان و دادخواهان، و در همراهی با مبارزات مردمان ایران برای استقرار و نهادینه شدن دموکراسی که جز از...

گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار از استبداد به دموکراسی و داد با “عمر مینایی” فعال کارگری

محور اصلی این گفتمان با شرح رویکرد اتحاد همراهان مردم ایران در (بینش،منش و کنش) همواره نشان داده است که دموکراسی خواه بوده و پیوسته در راه زندگی مبارزاتی خود برای استقرار دموکراسی کوشش...

همایش اتحاد همراهان مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و داد

همایش سراسری گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، با موضوع اتحاد همراهان مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از کنشگران مدنی، صاحب‌نظران و فعالان سیاسی، روز یک‌شنبه ۲۶ جولای...