کلیدواژه: استعمار از اروپا آغاز شد

برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ -“رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار

در بخش دیگر این گفتمان صحبت‌های "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار را خواهیم داشت. طبق اظهارات ایشان، انقلاب دموکراتیک یعنی رابطه تغییر قدرت به مردم "رضا بدیعی" با اشاره به انقلاب بورژوازی بعنوان یک انقلاب...