کلیدواژه: باشگاه خبرنگاران

آمار رسمی: ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال/ ۴۰ درصد سقط‌ها به دلیل فقر

صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، درباره آمار سقط‌ جنین در کشور، اظهار داشت: طبق آمار رسمی در سال بیش از ۴۰۰ هزار جنین در کشور سقط می‌شوند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و...