یکشنبه 26 می 2024 تهران 18:20

کلیدواژه: تحلیل شرایط موجود حاکم بر ایران

برنامه‌ی گفتمان نوین چپ از ” فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” -رضا بدیعی

بخش اول "رضا بدیعی" در برنامه گفتمان نوین چپ در تحلیل شرایط موجود حاکم بر ایران چنین گفتند؛ "تاریخ خونبار کشور ما نشان می‌دهد رژیم های استبدادی با کمک عوامل خارجی در ایران به قدرت...