یکشنبه 16 ژوئن 2024 تهران 21:30

کلیدواژه: ترور فخری زاده

بلا و کردن خور وزوان کردی روژیل شمه له ریکخراوی .”فراسوی گذار ازاستبداد به دموکراسی وداد”

له برنامی  ای هه فته  روژ شه شمه سینزی  مانگ سرما وز له لاین یدی بلدی  تی کوشه ری سیاسی چن گله دنگ وباس بلاو بود ای خوریله یا نه بی ور گوله دان یا ترور...