یکشنبه 26 می 2024 تهران 17:51

کلیدواژه: جمال بامداد

گفتگوی “رضا بدیعی” با “بهرام مشیری،” “یدی بلدی” و “جمال بامداد” در برنامه همراهان مردم ایران از “فراسوی گذار.” یکشنبه ۱۳ سپتامبر

بخش دوم در این بخش "بهرام مشیری" به ساختار قدرت در ایران پرداخت و گفت: خمینی جنایتکار، خلخالی دیوانه و جنایتکار را فرستاده بود شیراز در آنجا یک خانم کارگر یهودی بوده به نام "شهلا...