کلیدواژه: دوران حکومت دینی سیاسی رو به اتمام است

همراهان مردم ایران

دوران حکومت دینی سیاسی رو به اتمام است

https://www.youtube.com/watch?v=ZWDULj2kF4M حکومت استبداد اسلامی یک حکومت توتالیتر مذهبی است . بی کفاتی و فساد آخوندها چنان تیشه ای به ریشه خودشان زده اند که هیچ غیر مذهبی نمیتوانست این کار را بکند. برنامه همراهان مردم...