کلیدواژه: رضا خندان مهبادی

احضار دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران به دادسرای اوین

کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران طبق احضاریه‌های جداگانه، به دادسرای اوین احضار شدند. به گزارش گذار، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، دو تن از دبیران کانون...