کلیدواژه: فراسوی گذار ویژه پناهجویان ایرانی

بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی در ترکیه – فراسوی گذار ویژه پناهجویان ایرانی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی و فعالیت های راهگشا جهت حل مشکلات آنان پرداخته می شود. این هفته با...