کلیدواژه: فساد در دستگاه قضایی

مرزهای فساد را چه کسانی و چگونه جابه‌جا می‌کنند؟

«فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود. اما امروز فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی که البته...