کلیدواژه: محمد آشتیانی

گزارشى از زندانیان سیاسى و عقیدتى محبوس در زندان قزلحصار کرج

هم اکنون در زندان قزلحصار کرج زندانیان سیاسى به‌سر میبرند که کمتر در رسانه هاى حقوق بشرى از آنها نامبرده شده است ، در این گزارش به اسامى چهار زندانى سیاسى و عقیدتى که...