یکشنبه 14 آوریل 2024 تهران 07:10

کلیدواژه: مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج

مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش هشتم

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات “انتخابات” و “گذار به دموکراسی” در ایران اشاره کرده است. بخش هشتم همانطور کە گفتم جریان اصولگرا هیچ اعتقادی بە دموکراسی ندارد و اگر هم...