کلیدواژه: پناهجوی ایرانی در ترکیه

«ویژه برنامه پناهجویان از فراسوی گذار به دموکراسی و داد» شنبه۲۲ آگوست ۲۰۲۰

اجرا برنامه از مریم مرادی ؛ "پناهندگی پدیده ای است که با آغاز و سرکار آمدن حکومت استبداد اسلامی ایران ابعداد گسترده ای پیدا کرد، موج وسیع پناهندگی حاصل فقدان ازادی های سیاسی، اجتماعی و...

گفتگوی ویژه در خصوص وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، گفتگوی ویژه در خصوص وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه و بررسی مشکلات زنان و کودکان پناهجوی ایرانی...