کلیدواژه: کودتا در ایران

شرط اصلی و اساسی اتحاد از نظر ما “آزادی‌خواهی، عدالت طلبی و داد محوری” است.

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد، یک‌شنبه۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با دوم آذر ماه ۱۳۹۹. بخش چهارم "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار: جنبش بزرگ مردم ایران در سال پنجاه و...