کلیدواژه: گفتگوی منصور اسانلو

همراهان مردم ایران

در حکومت ایران فساد نهادینه شده است

https://www.youtube.com/watch?v=NJ55Hy7G5W4 در نظامی که دست یک گرسنه را بخاطر دزدیدن یک قرص نان میبرند اما اختلاس ، دزدی حساب نمیشود و برای اختلاسگران یک هتل برای دوران محکومیت میدهند ، فساد نهادینه شده است -...