برنامه “گفتمان نوین دموکراسی” از سامانه “گذار از استبداد به دموکراسی و داد،” شنبه ۱۷ اکتبر -“رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

در بخش اول گفتمان روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ – ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹ رضا بدیعی مدیر سامانه گذار به ورود افراد بشر برای تاثیر گذاشتن بر سرنوشت خود بعنوان رستاخیز بزرگ قرن بیست و یکم یاد نمودند و اظهار داشتند که حرکتهای مردم به سمتی می‌رود که کلیت بشر عزم و اراده این را دارد تا نقطه پایانی باشد برای همه تبعیض‌ها.

در ایران حکومت جنایتکار و فاسد با توسعه جنگ و فساد و ورود به بازار قاچاق مواد مخدر، دارو و انسان، کار را به جایی رسانده که هر روز اخباری را می‌شنویم که بیش از پیش عزم و اداره انسانهای کنشگر را بر تغییر ساختار این حکومت راسخ تر می‌گرداند.

تردیدی نیست که این حکومت باید برود .

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × چهار =