کانون همبستگی با کارگران ایران «گوتنبرگ سوئد» به جامعه و رسانههای سوئد و ایرانیان آزادیخواه!

بار دیگر تهاجم دستهای پنهان جمهوری اسلامی در شهرگوتنبرگ (سوئد) را قویا محکوم میکنیم! به عکس باال نگاه کنید، اگر در آمریکا پلیس برگردهی جورج فلوید سیاه پوست مینشیند و گوتنبرگ اینکار را نگهبانی ایرانی با چهرهی داعشی و با زعامت شش نگهبان دیگر، در هیکل هایی دومتری در جشن سیزده بدر امسال در حق دکتر یونس کهوری، پزشک شریف و انسان دوست، کرده و نگهبان مزدوری حدود ده دقیقه بر پشت دکتر سوار میشود، زانویش را برگردن او مینهد، دست او را پیچانده و میشکند – که االن گچ گرفته و تحت مداوا است – این عمل نگهبانها و سکوت آگاهانهی برگزار کنندگان ایرانی مراسم، نفرت عمیقی در سطح زنان و مردان مترقی و اپوزیسیون آزادیخواه شهر گوتنبرگ برانگیخته است و بدان سخت اعتراض دارند! نگهبان یادشده با نام »امیر رضادوست« در بین فعاالن سیاسی شهر به دریوزگی به دستگاه آمریت جمهوری اسالمی و سفارتچیهای نظام در پاسداری از صندوق شمارش آرای انتخابات جمهوری در گوتنبرگ شهره است و پیشتر نیز حرکات ایذایی از او دیده شده بود.

روز شنبه ۳۱ فروردین ۳۰۴۳ در مراسم شاد و سنتی سیزده بدر گوتنبرگ امسال در پارک اسلوت اسکوگن، با تهاجم به ژیم اسالمی که در ایران
حرمت زندگی پزشک قدرشناس، انساندوست و مبارز شهرمان، به نفرتی عمیق بدل گشت! انجام مراسم پرشکوه چهارشنبه سوری و نوروز مردم و آتش افروزی نوروزی در کردستان و دیگر نقاط را با سرکوب و دستگیری همراه میکند، در سیزده بدر گوتنبرگ سوئد نیز امسال چنین صحنهی دلخراشی میآفریند.

وقتی که پرچم جمهوری اسالمی، نماد نفرت، خون و تفرقه در بین جامعهی ایرانی در داخل و خارج از کشور، توسط فردی در این مراسم برافراشته شد، این عمل ناپسند و ضد جشن و شادی، مورد اعتراض دکتر یونس که در مراسم حضور داشت، قرارگرفت. دکتر یونس این پرچم نفرت انگیز را که سنبل نظام اسالمی و جنایات ذاتی اوست و توسط عواملش مخصوصا در اینگونه تجمعات شاد و فرح بخش آورده میشود، به آشغالدانی انداخت.

نگهبان مراسم »امیر رضادوست« که ظاهرا از طرف برگزارگنندگان برای سامان بخشی مراسم دعوت شده بود، عوض برقراری دیالوگ با دکتر، او را بغل کرده و از محوطهی چمن بیرون برده و بر سطح آسفالت بر زمین می کوبد و به مدت ده دقیقه روی ایشان مینشیند و دستش را به پشت گره میزند و میشکند. این عمل وحشیانه مورد اعتراض نهایتا با آمدن بخش زیادی از حاضرین که دکتر را میشناختند قرار گرفته شعار »مرگ بر جمهوری اسالمی« میدهند.

پلیس، او را ازچنگ نگهبان یاد شده و محاصرهی همکارانش خارج میکنند و به بیمارستان میرسانند تا مورد مداوا
قرارگیرد.

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ که طی تمامی این سالها دکتر یونس کهوری را در عرصهی یاریهای مالی به کارگران و زحمتکشان ایران، همواره در کنار خود داشته، این تجاوز آشکار به حریم شخصی و حرکت انسانی دکتر یونس که در نزد جامعهی ایرانیان و سوئدیهایحاشیهی شهر و خاصه پناهجویان و فعاالن سیاسی، جایگاهی شایسته دارد را قویا محکوم کرده و خود را در کنار او میبیند.

انتظار میرود که افکارعمومی مترقیجامعهی ایرانی و خاصه پزشکان و دندان پزشکان ایرانی شهر و حومه، تجاوز به حرمت انسانی همکار خود را
محکوم نموده و خواهان پیگیری قانونی این حادثهی نفرت انگیز و خلع لباس تمامی نگهبانان آن مؤسسه و محاکمهی »امیر رضادوست« متجاوزدر مراجع قانونی گردیده و مسئول ایرانی نهاد سوئدی » استودیو فرم یاندت« در برپایی ساالنه مراسم سیزده بدر را نیز وادار به پاسخگویی گردانند .

دوشنبه ۵۱ فروردین ۵۰۴۵ برابر با ۴۰ آوریل ۲

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 5 =