بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان( سنندج کلاترزان ) در حمایت از تحصن و تجمع معلمان مریوان در ١٨و١٩ اردیبهشت

بیانیە

انجمن فرهنگی معلمان کردستان با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از تحصن و اعتراض های اخیر معلمان خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان بازداشتی شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانەی روز معلم ( ١١ اردیبهشت) در شهر مریوان تجمعی مسالمت آمیز، مدنی و قانونی شکل گرفت بلکە حاکمیت متوجە مطالبات برحق معلمان، دانش آموزان و اولیاء شود اما با هجوم بربرگونە نقابداران و نظامیان مواجە شد.

به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، این معلمان ضمن محکوم کردن بازداشت و سرکوب اعتراضات برحق معلمان در بخشی دیگر از این بیانیه نوشته اند:  معلمان بە بدترین شیوە مورد هتک‌ حرمت قرار گرفتند و دو تن از معلمان شریف و قابل احترام جامعە فرهنگیان آقایان #اسکندر لطفی و #مسعود نیکخواە بازداشت شدند کە هنوز اطلاع دقیقی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنها وجود ندارد. شنیدەها حاکی از #اعتصاب_غذای شش روزە آنهاست و این سبب نگرانی مضاعف جامعە معلمین شدە است.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار گذار قرار گرفته است در ادامه می آید:

جامعە بزرگ فرهنگیان و مردم عزیز؛

در اکثر کشورهایی کە چتر عدالت‌گستر قانون و قضا آنها را فرا گرفتە و در سایە آن شهروندان مطالبات خود را از راە قانونی پیگیری می‌کنند و حاکمان نیز بە این حقوق مسلم گردن نهادەاند، انواع و اقسام تشکلهای قانونی صنفی، سیاسی، دانشجویی، زنان و… شکل گرفتە و در فضایی کە همە تحت حمایت قانون هستند مطالبات خود را مطرح و بعضا تحصن‌های وسیع و تجمعات گستردە نیز برای احقاق حقوق خود برگزار می‌کنند. هرچند کە مقایسە ایران با جوامع دموکراتیک قیاس مع‌الفارق است اما در همین قانون اساسی بر مبنای اصول ٢۶و٢٧ حق تشکل‌یابی و تجمع بە رسمیت شناختە شدە و بر این مبنا هر گروە، حزب و تشکلی می‌تواند تجمع مسالمیت آمیز خود را برای مطالبات مد نظر برگزار کند. جامعە بزرگ معلمان ایران نیز با استناد بە قوانین موجود متشکل شدەاند و برای متوجە نمودن حاکمیت و دولتهای مختلف بیشتر از دو دهە است مبارزەای مدنی را شروع کردەاند، اما گوش حاکمان بە نسبت شنیدن صدای عدالتخواهی معلمان بسیار سنگین و ناشنوا بودە و اندک تغییری در اوضاع آموزش و پرورش ‌- کە رضایت معلمان و اولیای دانش آموزان در بهبود وضعیت آن است – ایجاد نکردە است.

در آستانەی روز معلم ( ١١ اردیبهشت) در شهر مریوان تجمعی مسالمت آمیز، مدنی و قانونی شکل گرفت بلکە حاکمیت متوجە مطالبات برحق معلمان، دانش آموزان و اولیاء شود اما با هجوم بربرگونە نقابداران و نظامیان مواجە شد و معلمان بە بدترین شیوە مورد هتک‌ حرمت قرار گرفتند و دو تن از معلمان شریف و قابل احترام جامعە فرهنگیان آقایان #اسکندر لطفی و #مسعود نیکخواە بازداشت شدند کە هنوز اطلاع دقیقی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی آنها وجود ندارد. شنیدەها حاکی از #اعتصاب_غذای شش روزە آنهاست و این سبب نگرانی مضاعف جامعە معلمین شدە است.

از طرف دیگر در سفر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش بە مریوان نە تنها از معلمان دلجویی نشد و وزیر حمایتی از زیر مجموعە خود انجام نداد بلکە زبان بە تهدید آنها گشود. مجموعه این عوامل معلمان عزیز مریوان را بر آن داشت در مقابل تضییع حقوق انسانی و شهروندی خود و برای آزادی همکاران زندانی، روزهای #یکشنبە و #دوشنبە (١٨و١٩ اردیبهشت ١۴٠١) را در مریوان تحصن و تجمع اعلام کنند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج – کلاترزان) حمایت قاطع خود را از تصمیم قانونی همکاران مریوانی اعلام می‌نماید و ضمن محکوم نمودن دوبارە رفتارهای غیرقانونی انجام گرفتە نسبت بە معلمان، از قوە قضائیە مجدانە می‌خواهد بە وظیفە ذاتی خود عمل کند و قانون شکنان و حملە کنندگان بە معلمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد تا کور سوی امید بە عدالت در مردمان این دیار بە خاموشی نگراید.

انجمن صنفی معلمان کردستان
(سنندج – کلاترزان) ١۴٠١/٢/١٧

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده + 12 =